ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                  Βάρη, 26/04/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αρ. Πρωτ. : 16260
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 25
Τ.Κ. 166 72, Βάρη

 

ΠΡΑΞΗ: “Ενεργειακές αναβαθμίσεις και εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτήρια του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ”

ΕΡΓΟ: Υποέργο 1: “Κατασκευή μονώσεων δωμάτων”

Α.Μ. : 24/2022

Κ.Α. : 64-7311.003

Π/Υ. : 214.520,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) κατά 75% και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 25%

CPV: 45214200-2, 45214220-8, 45320000-6, 45321000-3

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
προκηρύσσει
Την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του
Υποέργου 1 :“Κατασκευή μονώσεων δωμάτων”
της Πράξης
“Ενεργειακές αναβαθμίσεις και εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτήρια του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ”,

εκτιμώμενης αξίας 214.520,00€ (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) και όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021 από τις Χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και κατά 25% από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 64-7311.003 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 214.520,00€ (με 24% ΦΠΑ) και έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2022 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. Πρωτ. 14691/13-04-2022 (ΑΔΑ : ΨΚΥΒΩΨΖ-ΙΕ7) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ: 22REQ010389183/2022-04-13

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου, της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις: στην Α2 και άνω κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.
β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:
δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, π.μ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών: Δέκα (10) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (3.460,00€), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και την 22/04/2023

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Α/Α συστήματος 188407 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:https://www.vvv.gov.gr/index.php/enimerosi-tou-politi/tmima-meleton-kai-ergon-bus-2.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/05/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19/05/2022.
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τροποποιήθηκαν τα πρότυπα τεύχη στις 03/06/2021 .

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. Απόφ.115/2022 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΕΧΖΩΨΖ-Κ10

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25

Τ.Κ. 16672 – Βάρη

Πληροφ.: Γ.Νικολής

Τηλέφωνα213 2030460

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #214.876,90 €+105.036,38€=319.913,28€#(ΜΕ Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α')
  • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β')
  • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/04-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Το Άρθρα 170,172 του Ν 4412/2016 . 
  • Την βεβαίωση περαίωσης με αρ.πρωτ. 35853/15-10-2020 η οποία συντάχθηκε μετά την έκθεση περαίωσης του επιβλέποντος με αρ.πρωτ. 35506/13-10-2020
  • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για την οριστική παραλαβή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017» συμβατικού ποσού 319.913,28 €με Φ.Π.Α. με επιβλέποντες τον Κο Νικολή Γεώργιο με ειδικότητα Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε. και τον Κο Μανώλη Κουκουμίδη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.

γνωστοποιούμε ότι, η επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελούμενη από α)τη Διευθύντρια Τ.Υ. Κα Παναγιώτα Γεωργιάκου β) τον Πρ/νο Μελετών & Έργων Σταύρο Ζερβουδάκη και γ) την Πρ/νη Τμήματος Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων Κα Ζωή Δράμη στις 08/03/2022 ημέρα Τρίτη , και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 1ος όροφος, Βάρη, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί επί του συνόλου των υπαλλήλων ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών που υπηρετούν στις διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, με τους περιορισμούς του άρθρου 170 του Ν 4412/2016 .

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

   

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                           Βάρη, 23.12.2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 52007

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                  

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18

Τ.Κ. : 16673 Βούλα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :116 / 2021

A/A ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ): 185963

CPV:45233120-6 : Έργα Οδοποιίας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α.: 4.000.000,00 €  (3.225.806,45 +774.193,55 (24% Φ.Π.Α))

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

  1. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2021 – 2022 -2023»

Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2021-2022-2023» εκτιμώμενης αξίας 4.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) (σχετική η με αριθμό 116/2021 μελέτη της Τ.Υ.).

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τον Κ.Α. 30-7323.035. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000,00 € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2021, 500.000,00 στον Προϋπολογισμό του 2022, 1.000.000,00€ στον Προϋπολογισμό του 2023 και 2.499.000,00 στον Προϋπολογισμό του 2024.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 50859/17.12.2021 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019 και με αρ. ΑΑΥ: A-1195 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ8ΖΜΩΨΖ-4ΡΟ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 19REQ009824485 2021-12-23.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην 3η τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ.16672 Βάρη, ισόγειο).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 64.516,00 ευρώ, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 30.03.2023, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 185963 . Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 17.01.2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24.01.2022.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 519/2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6ΖΠ5ΩΨΖ-2ΩΟ.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ                                                                         Βάρη, 31.12.2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 53004

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Λεωφ. Κων. Καραμανλή 18, Τ.Κ. : 16673

A/A (Συστ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ):186013

ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ S:2021/S 255-672819

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2021

CPV: 45233162-2: Κατασκευαστικές Εργασίες για Οδούς για Ποδήλατα

45233262-3: Κατασκευαστικές Εργασίες για Ζώνη Πεζόδρομου

45223300-9: Κατασκευαστικές Εργασίες για Χώρους Στάθμευσης

45262640-9: Έργα Αναβάθμισης Περιβάλλοντος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.098.643,87€ ( = 6.531.164,41 € +1.567.479,46 (24% Φ.Π.Α))

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Β. ΠΑΥΛΟΥ, ΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ»

  1. Ο Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης προκηρύσσει την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών στις οδούς Β. Παύλου, Ακτής και Ηλίου», (σχετική η με αριθμό 27/2021 Μελέτη της Τ.Υ.), εκτιμώμενης αξίας 8.098.643,87 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΜΕΣΩ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ) για ποσό 4.464,297,75 € με Κ.Α (ΠΡΟΓΡ. «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») : 64-73.26.001 καθώς και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για ποσό 3.634.346,12€ και έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα με Κ.Α. (ΔΗΜΟΣ) : 30-7326.034.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.098.643,87€ € (με 24% ΦΠΑ) εκ των οποίων 1.000,00€ έχουν ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του 2021, 4.464.297,75€ στον Προϋπολογισμό του 2022 και 3.633.346,12€ στον Προϋπολογισμό του 2023.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 51993/23.12.2021 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. Α-1270 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:6Ν9ΖΩΨΖ-8Ω7

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για 4η τάξη και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ για 3η τάξη και άνω ή και κοινοπραξίες οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη, (αναβαθμισμένο όριο κοινοπραξιών - (2 πτυχία - 2ης τάξης)) και άνω για έργα της κατηγορίας αυτής και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 Φεβρουαρίου, 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζονται τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (οδός Β. Κωνσταντίνου 25, Τ.Κ. 16672, Βάρη)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκατρεις (13) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 130.623,00 €. (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 15.04.2023, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με Α/Α Συστήματος 186013. Επίσης, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.vvv.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 31/01/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07/02/2022.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. απόφ. 531/2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω3ΞΜΩΨΖ-0Υ9

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ/S) και είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) με αριθμό προκήρυξης ΕΕ S: 2021/S 255-672819.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                       Βάρη, 29/12/2021

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 52739

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                            Έργα ΑΠΕ και Ενεργειακή ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ Αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 25                                                                                                      του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Τ.Κ. 166 72, Βάρη                                                                                                                            Α.Μ. : 128/2021

                                                                                                                                                             Κ.Α. :30-7311.014 CPV:45261410-1 Εργασίες μόνωσης

                                                                                                                                                            Π/Υ. : 176.999,00 στέγης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: i ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Prodesa, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 -Αριθμός Σύμβασης Νο - 754171.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

Την με Ανοικτή Διαδικασία, επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή του

Έργα ΑΠΕ και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης”, εκτιμώμενης αξίας 176.999,00 (με ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/ 2016 (Α΄147) και όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδια μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Prodesa, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 -Αριθμός Σύμβασης Νο -754171.

Το εν λόγω Πρόγραμμα προσβλέπει στην ανάπτυξη μεγάλων επιδεικτικών έργων με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγόμενης μέσω της ένταξης από ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα των προτεινόμενων κτηρίων. Η καινοτομία του Προγράμματος Prodesa έγκειται στην εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων και στη διαμόρφωση χρηματοδοτικών σχημάτων, με τη συμμετοχή διαφόρων οικονομικών πηγών και στην εξασφάλιση της συμμετοχής των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσίων (ESCOs).

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. Πρωτ. 52464/28.12.2021 (ΑΔΑ : 6Λ9ΝΩΨΖ-ΑΕΝ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ009865802.

Σύστημα δημοπράτησης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα: με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου, της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις:

στην Α2 και άνω κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) Κράτος - μέλος της Ένωσης.

β) Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σε:

δ) Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

Χρόνος παράδοσης προσφορών- ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.01.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21.01.2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες.

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δυο

χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (2.460€), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης

δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και την 16.08.2022.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Α/Α συστήματος 186079 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:

http://www.vvv.gov.gr/index.php/epixeirimatikotita-exostrefeia-apasxolisi/erga-promithies-kai-dimoprasies/tmima-meleton-kai-ergon-bus.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11/01/2022, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13/01/2022.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως τροποποιήθηκαν τα πρότυπα τεύχη στις 03/06/2021 .

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ. αριθμ. Απόφ. 538 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΕΒΤΩΨΖ-Λ7Ε.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Page 1 of 19