Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 7η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 17η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση των προτάσεων επί του αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου για το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, συμπλήρωσης και αναβάθμισης δικτύων χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, ποδηλατοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 2. Τροποποίηση του Κανονισμού Χρήσης Πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων Χώρων (αρ. αποφ. 99/2012 όπως ισχύει).

 3. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για υπηρεσιακές ανάγκες.

 4. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση ενός (1) Υπέργειου Σταθμού διανομής Φ.Α 19/4 bar στην πλατεία στο Ο.Τ. 303 Α στην περιοχή “Πηγαδάκια”της Δ.Κ. Βούλας.

 5. Ανάκληση της υπ. αρ. 46/2020 απόφασης δημοτικού συμβουλίου (για το έτος 2021), που αφορά αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 6. Έγκριση τοποθέτησης μπάρας για τον περιορισμό εισόδου οχημάτων στην οδό Αύρας, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης, για λόγους πυρασφάλειας.

 7. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Κιτσαράς και Συνεταίροι) κατ’ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 8. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (λεύκες) σε κοινόχρηστο χώρο στην παραλία της Βάρκιζας (έναντι Λεωφ. Ποσειδώνος 20 “Σαββάλας”), στην Δ.Ε Βάρης.

 9. Έγκριση ή μη κοπής (2) δένδρων επί κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου) επί της οδού Δημοκρατίας 47, στη Δ.Ε. Βούλας.

 10. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Μάνης 14, στην περιοχή Χέρωμα, της Δ.Ε. Βάρης.

 11. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιερολοχιτών 36, στην Δ.Ε. Βούλας.

 12. Έγκριση ή μη μεταφύτευσης επτά (7) ελαιόδεντρων επί κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) επί της οδού Ποσειδώνος 3 στη Δ.Ε. Βούλας.

 13. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (κουκουναριάς) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αλεξ. Παπάγου 18 στην Δ.Ε. Βούλας.

 14. Έγκριση ή μη κοπής ή μεταφύτευσης πέντε (5) δένδρων (πεύκων ) επί κοινοχρήστου χώρου (σε διαδικασία προσκύρωσης) επί της οδού Προφ. Ηλία, στην περιοχή Κόρμπι (Ο.Τ.365), της Δ.Ε. Βάρης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 1. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 2.  

 3. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 6η/2021 Τακτική - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 5η Μαΐου ημέρα, Τετάρτη με ώρα έναρξης τις 10:00 και λήξης τις 10:30, για λήψη απόφασης σα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Κατανομή ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Β΄2021 για την κάλυψη δαπανών των σχολείων.

 2. Έγκριση ή μη κοπής ξερού πεύκου και αντικατάσταση με νέο δένδρο στην πλατεία Νυμφών, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 5η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 26η Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 3. Έγκριση του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τις δασικές πυρκαγιές “ΙΟΛΑΟΣ”.

 4. Έγκριση του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για τη διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”.

 5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης του “Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων”(ΚΑΠΗ) στην περιοχή της Δ.Ε. Βάρης για την έγκριση καταβολής μισθώματος.

 6. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό της οδού Ακτής, στην Δ.Ε. Βούλας.

 7. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Αγ. Ιωάννου, στην Δ.Ε. Βούλας.

 8. Λήψη απόφασης για ανανέωση παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού που βρίσκεται στον ‘Όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη για τα έτη 2021 και 2022.

 9. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης στον Όρμο Ζώσκα Βουλιαγμένης.

 10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας που βρίσκεται στον όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2021.

 11. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Α) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2021.

 12. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης παραλιακού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος 18, στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2021.

 13. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας που βρίσκεται στον Αγ, Νικόλαο Βουλιαγμένης, για το έτος 2021.

 14. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Γ) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2021.

 15. Οικονομική ενίσχυση σε άπορη δημότη.

 16. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του Σωματείου Εθελοντικής Αγωγής & Φροντίδας “Νέοι Ορίζοντες”.

 17. Σύσταση οκτώ θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 18. Λήψη απόφασης για δημιουργία και λειτουργία θέσεων στάσης και φορτοεκφόρτωσης στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 19. Παραχώρηση προσωρινής θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (κυπαρίσσια) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηούς (έναντι της παιδικής χαράς) στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 21. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (λεύκας) στην παιδική χαρά επί της οδού Ηούς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής και αντικατάσταση ενός (1) ξερού δένδρου (πλάτανος) στην πλατεία Νυμφών, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 23. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (ευκάλυπτος) σε πεζοδρόμιο έναντι της οδού Αντιγόνης 9 στην Δ.Ε. Βούλας.

 24. Έγκριση ή μη κοπή ενός (1) δέντρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Ευρυδίκης 18 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 25. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) δέντρων (βραχυχίτωνες) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κυδωνιών 14 στην Δ.Ε. Βούλας.

 26. Έγκριση ή μη κοπής δέντρων (ευκαλύπτων) στον ακάλυπτο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείο Βούλας”

 27. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 23 στη Δ.Ε. Βάρης.

 28. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελορίζου 58 στην Δ.Ε Βούλας.

 29. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) δέντρων (πεύκων) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Σολώμου 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

 30. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κ. Καβάφη 6 στην Δ.Ε. Βούλας.

 31. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, επί της οδού Ήρας 14 στην Δ.Ε. Βάρης.

 32. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (κυπαρίσσι) στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.

 33. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Πανός 25 στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 1. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 2.  

 3. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019),το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020) καθώς το άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, συγκαλείται η 4η/2021 Έκτακτη - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 20η Απριλίου ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης τις 11:30 και λήξης τις 12:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείου” Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

* Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, καθώς οι ραγδαίες εξελίξεις στην λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου “Ασκληπιείου” Βούλας, επηρεάζουν άμεσα την δημόσια υγεία.

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 3η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 29η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020.

 2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 3. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 4. Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας “Μητρώου Εθελοντών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 5. Αναθεώρηση της μελέτης οργάνωσης της κυκλοφορίας και σήμανσης στις περιοχές “Ευρυάλη”, “Πολιτεία” και “Πηγαδάκια” της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.

 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του διορθωμένου Πίνακα Κτηματολογικών στοιχείων-επικειμένων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου “Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Ευελπίδων μέχρι εκβολή” για το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 050302715001.

 7. Εξέταση αιτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

 8. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2020.

 9. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2021.

 10. Κατανομή ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Α΄ 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 11. Κατανομή ποσού 13.784,41 € που αφορά τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για σχολεία κατά το χρονικό διάστημα από 1-12-2019 έως 31-12-2019 και βαρύνει τον Κ.Α 0511.004.

 12. Κατανομή ποσού 70.074,70 € που αφορά τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για σχολεία κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 30.9.2020 και βαρύνει τον Κ.Α 0511.004.

 13. Κατανομή ποσού 21.967,79 € που αφορά τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων για σχολεία κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 30.9.2020 και βαρύνει τον Κ.Α 2119.005.

 14. Έγκριση σκοπιμότητας για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης επί της Ποσειδώνος 6, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 15. Έγκριση υπογραφής του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Συλλόγου “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και παροχή εξουσιοδότησης.

 16. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

 17. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βούλας.

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρκιζας - Βάρης.

 19. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).

 20. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.

 21. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

 22. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ ”Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.

 23. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.

 24. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του συλλόγου “ΕΛΑΙΑ”.

 25. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 του Αθλητικού Ομίλου Διλόφου.

 26. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 της Ελληνικής Ένωσης Ομαδικού Αθλητικού Χορού “ΑΜΑΖΟΝΕΣ”.

 27. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Αθλητικού Ομίλου Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

 28. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

 29. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 του Αθλητικού Ομίλου “Κυανούς Αστήρ Βάρης”.

 30. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης για το έτος 2021.

 31. Επιχορήγηση δράσεων του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ για το έτος 2021.

 32. Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” για το έτος 2021.

 33. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ε.Ο. “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”για το έτος 2021.

 34. Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Α.Ο. Βούλας, για το έτος 2021.

 35. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” για το έτος 2021.

 36. Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”για το έτος 2021.

 37. Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2021.

 38. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.) για το έτος 2021.

 39. Επιχορήγηση δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2021.

 40. Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “Ν.Α.Ο. Βάρκιζας Βάρης” για το έτος 2021.

 41. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006” για το έτος 2021.

 42. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για το έτος 2021.

 43. Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “ΜΕΝΑΛΚΗΣ” για το έτος 2020.

 44. Επιχορήγηση των δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού, έτους 2021.

 45. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΕΛΑΙΑ”για το έτος 2021.

 46. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΛΕΥΚΙΠΟΣ”για το έτος 2021.

 47. Επιχορήγηση δράσεων του Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Βάρης για το έτος 2021.

 48. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου “ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ” έτους 2021.

 49. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ” για το έτος 2021.

 50. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ” έτους 2021.

 51. Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. Διλόφου έτους 2021.

 52. Λήψη απόφασης α) περί καθορισμού χώρου λειτουργίας βιολογικής αγοράς Βούλας και β) την απόδοση κάθε τρίμηνο ποσοστού 20% των εσόδων του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα Βιοκαλλιεργητών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, προς το Δήμο μας.

 53. Κάλυψη δαπανών ταφής άπορης θανούσας

 54. Έγκριση αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενία) στον με αριθμ. Γ2184 οικογενειακό τάφο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βούλας.

 55. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0537 τομέα ΤΤ5 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 56. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0625 τομέα ΤΤ6 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 57. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0611 τομέα ΤΤ6(Α)οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας

 58. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0117 οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης.

 59. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0210 οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης.

 60. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0509 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 61. Έγκριση ή μη κοπής ενός ξερού δένδρου (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παπάζογλου 14Β, στη Δ.Ε. Βάρης.

 62. Έγκριση ή μη κοπής ενός ξερού δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θέμιδος 20, στην Δ.Ε. Βάρης.

 63. Έγκριση ή μη κοπής ενός ξερού δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ταϋγέτου 4, στην Δ.Ε. Βάρης.

 64. Έγκριση ή μη κοπής ξερών δένδρων (2 ευκάλυπτοι) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κυβέλης 10, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 65. Έγκριση ή μη κοπής ξερών δένδρων (1 κουκουναριά – 4 κυπαρίσσια) σε κοινόχρηστο χώρο στο τέρμα της οδού Βάκχου, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 66. Έγκριση ή μη κοπής ενός ξερού δένδρου (λέϋλαντ) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Νηρηίδων, 6 στην Δ.Ε. Βούλας.

 67. Έγκριση ή μη κοπής ξερών δέντρων (2 φοίνικες) σε πεζοδρόμια επί της οδού Νικηταρά 46, στην Δ.Ε. Βούλας.

 68. Έγκριση ή μη κοπής ενός ξερού δένδρου (πεύκο) σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Αμαλιάδας στην Δ.Ε. Βάρης.

 69. Έγκριση ή μη κοπής ενός ξερού δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Υπολοχαγού Διάκου 51 στην Δ.Ε. Βούλας.

 70. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 10 στη Δημοτική Ενότητα Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ