Δήλωση Γάμου (Πολιτικού ή Θρησκευτικού)

Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία τέλεσης.

Οι πολιτικοί γάμοι που τελούνται στο Δήμο μας δηλώνονται στο Ληξιαρχείο Δ.Ε. Βούλας (οδός Κων/νου Καραμανλή αρ.18-Βούλα) στο Δημαρχείο Βούλας.

Οι θρησκευτικοί γάμοι δηλώνονται στο αντίστοιχο Ληξιαρχείο όπου ανήκει ο Ιερός Ναός όπου έχει τελεστεί ο γάμος εκτός αν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος οπότε ο θρησκευτικός γάμος δηλώνεται εκεί που έχει ήδη δηλωθεί ο πολιτικός.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης του γάμου στο Ληξιαρχείο πέραν των σαράντα (40) ημερών επιβάλλεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Αν μετά την πάροδο αυτών των προθεσμιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
   Η δήλωση τέλεσης γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού)
   Οι ταυτότητες των δύο συζύγων
   Η δήλωση γίνεται από έναν από τους δύο συζύγους προσκομίζοντας την δήλωση τέλεσης και τις δύο   ταυτότητες. Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτο άτομο να δηλώσει το γάμο πρέπει να προσκομίσει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να; είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού ή από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά  γραφεία.

Απαραίτητα Αρχεία


ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διεύθυνση.:Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τηλ.:213 2020 102  /105  /107
Fax.:213 2020 109 και 210 9657 131
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr