Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Προκηρύσσει  Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με κλειστές ηλεκτρονικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (όπως προκύπτει από την ανάλυση του άρθρου 5 της συγγραφής υποχρεώσεων της 29/2022 μελέτης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους Όρους Διακήρυξης), προϋπολογισμού 266.596,78€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Παρασκευή 6-5-2022 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Δευτέρα 9-5-2022 και ώρα 10:30 π.μ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Δείγματα: Οι συμμετέχοντες οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν δείγματα μαζί με την προσφορά τους μέχρι τη Τρίτη 3-5-2022 και ώρα 13:00 στην αποθήκη του Δήμου (Λευκάδος 10 Βούλα).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με Συμφωνία Πλαίσιο για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3,5Τ» με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (όπως προκύπτει από την ανάλυση του άρθρου 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της 22/2022 μελέτης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους Όρους Διακήρυξης), προϋπολογισμού 161.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 
Η καταληκτική ημερομηνία είναι την Τρίτη 3-5-2022 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Τετάρτη 4-5-2022 και ώρα 10:30 π.μΗ καταληκτική ημερομηνία είναι την Τρίτη 3-5-2022 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την Τετάρτη 4-5-2022 και ώρα 10:30 π.μΟ διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αυτοψία: Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση της αναφερόμενης στην διακήρυξη αυτοψία/επίσκεψη είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 213 2020002 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Καταληκτική ημερομηνία διενέργειας αυτοψίας: 29-4-2022 και ώρα 14:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 125/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  εκτιμώμενης αξίας 990.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) το ποσόν των 237.600,00€, ήτοι σύνολο δαπάνης 1.227.600,00€

Η καταληκτική ημερομηνία είναι  την Τρίτη 8-2-2022 και ώρα 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει από τους πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ήτοι Τετάρτη 9-2-2022.

(update 2-2-2022) Έχουν αναρτηθεί οι απαντήσεις της αναθέτουσας αρχής επί ερωτημάτων οικονομικών φορέων

Βεβαίωση Αυτοψίας των προτεινόμενων δημοτικών κτηρίων που πρόκειται να γίνουν οι παρεμβάσεις. Έκαστος συμμετέχων, οφείλει να πραγματοποιήσει επίσκεψη στα ανωτέρω κτήρια της Αναθέτουσας Αρχής για να λάβει γνώση των ειδικών συνθηκών, κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης με καταληκτική Ημερομηνία διενέργειας αυτοψίας ορίζεται η Παρασκευή 4-2-2022 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση της ως άνω αναφερόμενης επίσκεψης είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 213 2030468 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την υπηρεσία με αριθμό 124/2021 και τίτλο «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝOΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της Χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προφορών που αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 124/2021 μελέτης της Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου, προϋπολογισμού 99.993,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενο στην διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 49/2021 μελέτης του Τμήματο Μελετών και Έργων, προϋπολογισμού 1.161.743,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 54/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας 128.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) το ποσόν των 30.720,00€, ήτοι σύνολο δαπάνης 158.720,00€
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. ΣΑΕ 2020ΣΕ27510111)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10090/19-11-2020 της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ): 5056864.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων με Συμφωνία Πλαίσιο για την ανωτέρω αναφερόμενη προμήθεια με ηλεκτρονικές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 88/2021 τεχνική μελέτη και στους Όρους Διακήρυξης, προϋπολογισμού 1.659.405,20€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι συμμετέχοντες για τα τμήματα 1 και 2 του διαγωνισμού οφείλουν να προσκομίσουν δείγματα εντελώς όμοιων κάδων με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου (όχι απαραίτητα με το ίδιο περιεχόμενο για τις εκτυπώσεις, αλλά, θα φαίνεται ο τρόπος αποτύπωσης) επί αποδείξει μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ήτοι: Παρασκευή 21-1-2022 και ώρα 14:00
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ 19-1-2022
Έχουν κοινοποιηθεί στα συνημμένα του διαγωνισμού και στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ερωτήματα διευκρινήσεων και οι απάντησή τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Προκηρύσσει Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με Συμφωνία Πλαίσιο για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023-2024-2025» όσο αφορά τις Ομάδες 5 και 7 με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (όπως προκύπτει από την ανάλυση του άρθρου 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της 5/2021 μελέτης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους Όρους Διακήρυξης), προϋπολογισμού 161.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Μετά την αριθμ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπέυθυνο για την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, που αναφέρει την διακοπή της λειτουργίας του συστήματος για διάστημα από 15-12-2021 έως 21-12-2021, η αναθετουσα αρχή θα μεταφέρει την καταληκτική ημερομηνία κατάθεση των προσφορών την Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 10:30.
Θα ακολουθήσει την Τρίτη 14-12-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που θα αποφασίζει για το συγκεκριμένο θέμα.
Με εκτίμηση
Ασημακόπουλος Άγγελος

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαισίου δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες (αρ.72, παρ.1α του Ν.4412/2016) αλλά απαιτείται η αυτοψία του αμαξοστασίου, του στόλου των οχημάτων καθώς και του μηχανογραφικού συστήματος που υποστηρίζει την κίνηση των οχημάτων. 

Συγκεριμένα:

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση της ως άνω αναφερόμενης επίσκεψης είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 213 2020002 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Οι επισκέψεις των ενδιαφερομένων θα ολοκληρωθούν πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι: Πέμπτη 9-12-2021 και ώρα 14:00. Πέραν αυτής της προθεσμίας δεν θα πραγματοποιείται καμία επίσκεψη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr