Στοιχεία Επικοινωνίας

Tμήμα Εσόδων και Περιουσίας
  Προϊσταμένη : ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ
  Tηλ.: 213 2020 054
  Μισθώματα - Παραχωρήσεις, Τηλ.:213 2020 012
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Tμήμα Εσόδων και Περιουσίας
  Προϊσταμένη : ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ
  Tηλ.: 213 2020 054
  Μισθώματα - Παραχωρήσεις, Τηλ.:213 2020 012
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σχετικά Αρχεία

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Tμήμα Εσόδων και Περιουσίας
  Προϊσταμένη : ΜΕΡΟΠΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ
  Tηλ.: 213 2020 054
  Μισθώματα - Παραχωρήσεις, Τηλ.:213 2020 012
  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων στην περιοχή Δ.Ε. Βάρης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος θα κατατεθούν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Γραφείο Κ.Α.Π.Η)
Ζεφύρου 2 Βούλα, εντός χρονικού διαστήματος, τουλάχιστον, είκοσι (20) ημερών από την μέρα της
δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης (από 28/05/2021 μέχρι 16/06/2021 και ώρα 12:00).

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης
Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
(Γραφείο Κ.Α.Π.Η) Ζεφύρου 2 στη Βούλα, ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:30 π.μ έως 14:30
μ.μ τηλ. 2132019920 κ. Γιαννόπουλου Ελένη. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.vvv.gov.gr από τις 28/05/2021. Αντίγραφό της χορηγείται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την 15η
Ιουνίου 2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Page 1 of 14