Υποχρεώσεις Δημοτών & Επιχειρήσεων


Γενικές υποχρεώσεις κατοίκων

Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισμένο- πρόγραμμα του Δήμου για την αποκομιδή απορριμμάτων.
Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους.
Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων.
* Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν και για τους υπεύθυνους καθαριότητας καταστημάτων, επι¬χειρήσεων και λοιπών φορέων.

Τοποθέτηση Κάδων

Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, οι κάδοι τοποθετούνται σε καθορισμένες θέσεις όπως αποφασίζει η υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.
Κάθε παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και μικροαπορριμμάτων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», καθώς και εσκεμμένη φθορά των παραπάνω μέσων, όπως και η επικόλληση αυ τοκολλήτων, αφισών, η αναγραφή συνθημάτων, αποτελεί παράβαση και επισύρει χρηματικό πρόστιμο.
Στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται δημοτικό πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων μέχρι σήμερα, και συγκεκριμένα στο Πανόραμα της Βούλας και αλλού, τα απορρίμματα πρέπει να εναποτίθενται σε εξωτερικούς ιδιωτικούς τροχήλατους κάδους μηχανικής αποκομιδής, μπροστά από τις κατοικίες.


Καταστήματα και επιχειρήσεις

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν:
   α) Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.
   β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.
   γ) Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί.

Τα καταστήματα που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο των κάθε είδους απορριμμάτων τους.
Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά.
Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί.

Λοιπές Επιχειρήσεις

Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κ.α. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια για την εύκολη φόρτωσή τους.
    Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα για τα ογκώδη αντικείμενα.
Υπόλοιπα χώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα.
Τα τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους.
Μέχρι την ημέρα της αποκομιδής οφείλουν να τα κρατούν συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα αφήνουν εκτεθειμένα σε κοινόχρηστους χώρους.
Απαγορεύεται η ανάμιξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής.
Απαγορεύεται η απόρριψη - διοχέτευση ύδατος των κολυμβητικών δεξαμενών ή δεξαμενών ύδατος στο κατάστρωμα των οδών ή στα πεζοδρόμια.
Απαγορεύεται η ρύπανση των παραλιών με πάσης φύσεως απορρίμματα. Απαγορεύεται επίσης το υπαίθριο ψήσιμο σε κινητές ή ακίνητες εστίες (μπάρμπεκιου)
Για κάθε παράβαση αυτών των διατάξεων ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζονται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.