Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

Προσοχή για κάθε τμήμα συμμετοχής σας κάνετε ξεχωριστή αίτηση

Προσωρινός πίνακας κατάταξης σειράς προτεραιότητας, που αφορά στη πρόσληψη πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής και καλλιτεχνικού προσωπικού,με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,για τον Οργανισμό,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμό πρωτοκόλλου  3718/2-10-2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση σύμφωνα με την ανακοίνωση έως και την Τετάρτη 18/10/2020