Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
01.06.2018

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου PRODESA (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020») στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

 

 

 

 

 

 

 

Στις 4 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου ημερίδα, στα πλαίσια του έργου Prodesa (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020) για την ενημέρωση των αναδόχων/συμβαλλομένων σχετικά με την εκπόνηση της οικονομικής ανάλυσης των επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και την κοινή μορφή των παραδοτέων της σύμβασής τους. Επίσης, στις 8 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Γλυφάδας η 3η συνάντηση προόδου του έργου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Τέλος, στις 15 Ιουνίου 2018 αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η μελέτη των βέλτιστων παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Σχολεία και Δημοτικά Κτήρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι οποίες θα υλοποιηθούν, κατόπιν προκήρυξης, με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Για το ίδιο πρόγραμμα, στις 7 και 8 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου, συντονιστή του έργου, το διήμερο θεματικό εργαστήριο για το Crowdfunding (χρηματοδότηση από το πλήθος), που αφορά στη διαδικασία άντλησης (μικρών) κεφαλαίων μέσω ενός μεγάλου αριθμού επενδυτών. Στόχος του ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την έννοια και λειτουργία του Crowdfunding και για  τους παράγοντες επιτυχίας μιας τέτοιας εκστρατείας, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του έργου PRODESA αλλά και άλλων μελλοντικών πρωτοβουλιών.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συμμετέχει από τον Μάιο του 2017 στο έργο: «Ανάπτυξη Έργου στην Νότια Αττική - Project Development in South Attica (PRODESA)» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το οποίο έχει ως στόχο την πραγματοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Συνολικά στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι, μεταξύ των οποίων, εφτά δήμοι της Νοτιοανατολικής Αττικής και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  είναι 119.250,00 € ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.058.760,00 € με διάρκεια 36 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: https://www.prodesa.eu/

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 754171