Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 Μπορείtε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf

ΣΧΕΔΙΟ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΜΟΛΟΥ ΑΛΙΕΩΝ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

 

 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Άρθρο 1:  Όρια Ισχύος Κανονισμού Λειτουργίας του Λιμανιού …………………………..
Άρθρο 2:  Φορέας Διαχείρισης – Διοίκησης ……………………………………………………
Άρθρο 3:  Μεγέθη, Αριθμός και Κατηγορίες Ελλιμενιζόντων Σκαφών …………………..
Άρθρο 4:  Δικαίωμα Ελλιμενισμού ………………………………………………………………….
Άρθρο 5:  Νομική Μορφή Θέσεων Ελλιμενισμού ……………………………………………
Άρθρο 6:  Διαδικασία Παραχώρησης Θέσεων Ελλιμενισμού ……………………………….
Άρθρο 7:  Πώληση – Αλλαγή Σκαφών Προϋποθέσεις – Ευθύνες ………………………….
Άρθρο 8:  Παραμονή και Μεθόρμιση Σκαφών ……………………………………………
Άρθρο 9:  Τιμολόγια Δικαιωμάτων Ελλιμενισμού ……………………………………………

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΩΣ 22/10/2015

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ  2015

 Εδω μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Άρθρο 1  :  Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού …………………………………………………4
Άρθρο 2  :  Νομικό Πλαίσιο …………………………………………………………………………………….4
Άρθρο 3  :  Νομικός Χαρακτηρισμός ………………………………………………………………………..5
Άρθρο 4  :  Γενικές Διατάξεις – Ορισμοί …………………………………………………………………..5
Άρθρο 5  :  Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμού …………………………………………………

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΩΣ 22/10/2015

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 Εδω μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο - Σκοπός του Κανονισμού.

1. Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση προϋποθέσεων, προδιαγραφών και κανόνων, για την κατασκευή των περιπτέρων και τη χρήση

των κοινόχρηστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκμετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο οποίος θα δεσμεύει τις δημοτικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα στους οποίους παραχωρήθηκε θέση περιπτέρου.

2. Σκοπός του κανονισμού αυτού είναι:

α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Βάρης-Βούλας –Βουλιαγμένης.

β. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

γ. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών.

 

ΘΕΜΑ :  Διαβίβαση της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ»

 

Σχετ.: α) Η υπ’ αρ. 87/2015 μελέτη με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης του έργου ‘’Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοιχτών Χώρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης’’» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

           β) Η υπ’ αρ. πρωτ. 36595/20.08.2015 συναφθείσα σύμβαση με τον μελετητή  «Α. ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά καθώς και τις διατάξεις του N. 3463/2006, άρθρο 79 παρ. 1δ2 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), το άρθρο 84 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας διαβιβάζουμε τη σχετική μελέτη του μελετητή με την επωνυμία «Α. ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ», με θέμα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ» και παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά και διαβιβάσετε τη γνωμοδότησή της προς την επιτροπή Ποιότητας Ζωής για συζήτηση, λήψη απόφασης και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. & Υ.ΔΟΜ.
Χρήστος Βαδάσης

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση των μελετών με τίτλο:

1-    «Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας» και

2-    «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου Παραπλεύρως του Ιερού Ναού Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο Βάρης»

 

Page 5 of 6