Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με Συμφωνία Πλαίσιο για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022-2023-2024-2025» όσο αφορά τις Ομάδες 5 και 7 με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (όπως προκύπτει από την ανάλυση του άρθρου 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της 5/2021 μελέτης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στους Όρους Διακήρυξης), προϋπολογισμού 161.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαισίου δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες (αρ.72, παρ.1α του Ν.4412/2016) αλλά απαιτείται η αυτοψία του αμαξοστασίου, του στόλου των οχημάτων καθώς και του μηχανογραφικού συστήματος που υποστηρίζει την κίνηση των οχημάτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Κωδ. ΣΑΕ 2020ΣΕ27510111)
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 16/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, εκτιμώμενης αξίας 163.033,50€ πλέον Φ.Π.Α. (24%) το ποσόν των 39.128,04€, ήτοι σύνολο δαπάνης 202.161,54€

Δείγματα: Οι συμμετέχοντες οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να καταθέσουν δείγματα μαζί με την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα 18-10-2021 και ώρα 14:00 στο προσωρινό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 213 2020002 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρμόδιος Υπάλληλος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Διαδικτυακή Πύλη Κατάθεσης Προσφορών : http://www.eprocurement.gov.gr/
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Σχετικά Αρχεία

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 2021-2022»με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση του εντύπου οικονομικής προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 74/2021 μελέτης της αρμόδιας Δ/νσης, εκτιμώμενης αξίας  60.000,00€   πλέον Φ.Π.Α (24%) το ποσόν των 14.400,00€ , ήτοι σύνολο δαπάνης 74.400,00€

Διεύθυνση Δημαρχείου: Λ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα 16673
Νικολακόπουλος Γεώργιος (Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών)
Τηλ: 213 2020 062   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ασημακόπουλος Άγγελος (Υπάλληλος Τμήματος)
Τηλ: 213 2019 955   email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr

Τεύχος για τον διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021-2023»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: 10-8-2021
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021- 2023» για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη), πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του ΟΑΠΠΑ , του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α'θμιας
Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές, με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού και της με α/α 72/2021 μελέτης του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, προϋπολογισμού 2.331.824,30 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ολες οι λεπτομέρειες της περιληπτικής διακύρηξης βρίσκονται στο αρχείο __Περιληπτική Διακήρυξη__ μέσα στον φάκελο με τα αρχεία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Νικολακόπουλος Γεώργιος
Τηλ: 213 2020 062
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υπάλληλος Τμήματος
Ασημακόπουλος Άγγελος
Τηλ: 213 2019 955
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού:www.visitvarivoulavouliagmeni.gr