Απόρριψη Ογκωδών Αντικειμένων

Με βάση τον παρόντα κανονισμό ο Δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την:

Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφο­ράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμ­μάτων.

Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που κα­ταρτίζει η αρμόδια υπηρεσία.

Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου σε χώ­ρους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.ΤΑ), εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης, ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.

 

Αποκομιδή, μεταφορά και διά­θεση ογκωδών δημοτικών (αστι­κών) απορριμμάτων που προέρχονται από οικίες, κατα­στήματα, γραφεία, βιομηχανι­κούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, κλπ.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα σε 15 ημέρες από την ειδο­ποίηση προς το κέντρο επικοινω­νίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας Υπηρε­σίας Καθαριότητας, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής.

Ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας, ανά μήνα, δεν πρέπει να κατα­λαμβάνει χώρο μεγαλύτερο από 3 κυβικά μέτρα της χωρητικότη­τας της καρότσας ανοιχτού φορ­τηγού ενός (1) τόνου.

Για να διευκολύνεται η αποκομιδή, θα πρέπει να το­ποθετούνται σε μέρη όπου δεν υπάρχουν σταθμευ­μένα οχήματα ή άλλα εμπόδια και αφού προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Η τοποθέτηση κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμέ­νων εντός των κάδων μηχανικής αποκομιδής απορ­ριμμάτων απαγορεύεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα αποκομι­δής όταν πρόκειται για αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων.

 

Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορ­ριμμάτων

Την αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων υποχρε­ούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και ευ­θύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται.

Ο Δήμος μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των απορριμμάτων αυτών με τις επιπλέον προϋποθέσεις:

Μετά από συνεννόηση του ενδιαφερομένου με την υπηρεσία Καθαριότητας

Αφού καταβληθεί το σχετικό αντίτιμο που καθορί­ζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Απαγορεύεται η εναπόθεση ειδικών απορριμμάτων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία Καθαριότητας σε οποιονδήποτε δημόσιο χώρο.