Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 αρ.πρωτ. 5096/12-08-19
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την υπ΄ αριθμ. 78/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου περί καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 4369/Β΄/13.12.2017) του ΝΠΔΔ Ο.Α.Π.Π.Α.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-07-2020, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης», που εδρεύει στη Βουλιαγμένη, για τη στελέχωση των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του Οργανισμού, στις Δημοτικές Ενότητες Βάρης και Βούλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
103 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2
104 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

103 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – Προθεσμία
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 08-09-2019 έως και 17-09-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 9:00 έως 15:00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», Αφροδίτης 2, Τ.Κ. 16671 Βουλιαγμένη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης, υπ΄ όψιν κας Κ. Παυλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2132020772 & 3).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες-Έντυπα-Διαδικασίες-Διαγωνισμών Φορέων-Ορ.Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΛΙΚ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2019_ΑΔΑ_ΩΧΠ6ΟΚ0Κ-ΙΛΦ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6_2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΣΟΧ 1-2019

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου μας ανακοινώνει τα «Οριστικά» αποτελέσματα
μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.
Οι οριστικοί πίνακες περιλαμβάνουν τη μοριοδότηση κάθε αιτήσεως ανάλογα με τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν
στην υπηρεσία μας και βρίσκονται ως συνημμένα αρχεία στο τέλος της ανακοίνωσης.

Προσοχή

Σε συμμόρφωση με το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), η αναζήτηση της σειράς ταξινόμησης
γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που δόθηκε κατά την κατάθεση της αίτησής σας.

Τα παιδιά που εισάγονται μέσω ΕΣΠΑ με το πρόγραμμα "Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"
προηγούνται στη λίστα μοριοδότησης..

Οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί ανοίγουν την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Το προσωπικό των Βρεφονηπιακών Σταθμών θα ενημερώσει τηλεφωνικά τους γονείς για την εισαγωγή του παιδιού τους
στο Παιδικό ή Βρεφικό σταθμό αρχές Σεπτεμβρίου.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση είμαστε στην διάθεση σας στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
και από τις 2 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 210-8974745

 

Αναπληρώτρια Προιστάμενη Τμήματος Παιδικής Αγωγής

Χριστοπούλου Χριστίνα

 

Συνημμένo αρχείo

Οριστική Λίστα Μοριοδότησης

                                                                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παρ. 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή 11η / 2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Προπόνησης Δήμου Βαρής-Βούλας Βουλιαγμένης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα 20:30, στο αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

1) Έγκριση πρακτικής επιτροπής επιλογής παιδιών και νηπίων για την εγγραφή τους σε Δημοτικά Βρεφονηπιακούς Σταθμούς κατά τη σχολή. χρονιά 2019-2020.
2) Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικής νομοθεσίας ορισμένης Χρόνου από τα Κεντρικά Ατομικά Μέσα για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών έτους 2019.
3) Παραχώρηση αθλητικών χώρων σε αθλητικούς συλλόγους κατά τον μήνα Αύγουστο.
4) Έγκριση της πραγματοποίησης δαπάνης για τη διοργάνωση του 5ου τριήμερου Μικρασιάτικου Φεστιβάλ 2019 του Ο.Α.Π.Π.Α. και ανάθεση σε καλλιτέχνες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση.
5) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Β 'Τρίμηνο του έτους 2019).
6) Λήψη απόφασης για ετήσιες παραχωρήσεις εδρών και χρήσης των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου Βαρίας Βούλας Βουλιαγμένης, για τις αγωνιστικές ανάγκες των αθλητικών συλλόγων / σωματείων κ.α., στη νέα αθλητική περίοδο 2019-20.
7) Έγκριση διοργάνωσης κολυμβητικών αγώνων θαλάσσης ("NUVENTI RACES") τον Σεπτέμβριο του 2019, στην Βουλιαγμένη από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "NUVENTI".

                                                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                                 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 159, 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Ειδική, Δημόσια και Ανοικτή, 10η/2019 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 29η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα).

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013.
2) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014.
3) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015.
4) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016.
5) Λήψη απόφασης για τη σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ