Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Συνεχίζουν με επιτυχία τη λειτουργία τους τα πολιτιστικά τμήματα του Οργανισμού που ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρονιά. Επιπλέον ξεκινούν νέα τμήματα Ζωγραφική και Σχεδίου για παιδιά και εφήβους, τμήμα κατασκευής κούκλας – μάσκας και πρωινά τμήματα ζωγραφικής ενηλίκων. Τα τμήματα πραγματοποιούνται στην Πνευματική Εστία Βούλας (Ζεφύρου 2 & Αγ. Ιωάννου) και διδάσκει η εικαστικός Ιωάννα Δασκαλάκου.

Για να δείτε το Τις ώρες Μαθημάτων κάντε αριστερό κλικ Εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΟΑΠΠΑ

Προθεσμία            και τόπος υποβολής αιτήσεων

Προθεσμίαυποβολήςτωναιτήσεων  έως και την ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

ΟιενδιαφερόμενοιθαμπορούννακατεβάσουντηνπροκήρυξηαπότηνιστοσελίδατουΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr),ναυποβάλλουναίτησησυμμετοχήςκαινακαταθέσουνόλαταδικαιολογητικάτους,είτεαυτοπροσώπως,είτεμεάλλονομίμωςεξουσιοδοτημένοαπόαυτούςπρόσωποσταγραφείατουοργανισμούμας(Αφροδίτης2Βουλιαγμένη)ΔευτέραέωςΠαρασκευήκατάτιςώρες 9:00-14:30.

Αιτήσειςμετηλεομοιοτυπία(φαξ)ήe-mailδενθαγίνονταιδεκτές.ΣεπερίπτωσησυστημένηςαποστολήςδικαιολογητικώνμέσωΕΛ.ΤΑ.ήεταιρείαςταχυμεταφοράς,τοεμπρόθεσμοτωναιτήσεωνισχύειεφόσονοφάκελοςφέρειημερομηνίααποστολήςεντόςτηςπροαναφερόμενηςπροθεσμίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      ΑΙΤΗΣΗ      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ