Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
20.09.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων


Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 22-09-2019 έως και 01-10-2019.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του οργανισμού μας (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9:00- 14:00.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη), και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).

Συνημμένα αρχεία

Ανακοίνωση             Αίτηση            Υπεύθυνη Δήλωση