Συμβαίνουν στην πόλη μας

Σχετικά αρχεία Από το Πρακτικό της με αριθμ. 7/2018 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης , Αριθ. Αποφ. 17/2018. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους». Στη Βουλιαγμένη σήμερα την 24η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ.29597/20.8.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και συγκεκριμένα: ΛΕΝΤΗ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΩΝΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΝ *ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΥΣΑ*ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑ   Τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Συμβουλίου, Μαρία Μενικολάκου. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης κα.Α.Λεντή-Τομοπούλου εισάγει προς συζήτηση το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος τις με αριθμ.πρωτ. 28224/3-8-18 , 24671/9-7-18, 23752/2-7-18, 23696/2-7-18, 23740/2-7-18, 26277/20-7-18, 28441/6-8-18, 20316/7-6-18, 29890/22-8-18 αιτήσεις. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.…
  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης. Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 24η Αυγούστου , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης. Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 16η Ιουλίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης. Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 7η Ιουνίου , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο «Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης επί της Ποσειδώνος 18-20 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης».ΘΕΜΑ 2ο «Προτάσεις που αφορούν την Δ.Κ.Βουλιαγμένης».ΘΕΜΑ 3Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».