Συμβαίνουν στην πόλη μας

Οι αποφάσεις των συμβουλίων των Δημ. Κοινότήτων κατά τα έτη 2011 έως και 2017 βρίσκονται:
για την Δ.Κ. Βάρης
 κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βούλας   κάντε κλικ εδώ
για την Δ.Κ. Βουλιαγμένης  κάντε κλικ εδώ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Δημ. Κοινότητα Βάρης
213 2020401  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημ. Κοινότητα Βούλας
213 2020106  dkvoulas @vvv.gov.gr

Δημ. Κοινότητα Βουλιαγμένης
213 2020106 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης. Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση (κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67, παρ. 2, 5 του Ν. 3852/2010 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων-Πρόγραμμα Καλλικράτης») που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 22η Οκτωβρίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο «Κανονισμός Λειτουργίας χώρου στάθμευσης».   Αιτιολογία: Η συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα γιατί υπάρχουν χρονικά όρια στο πιο πάνω θέμα.  
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης. Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βουλιαγμένης την 10η Οκτωβρίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1Ο «Επικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων με αριθμ. 14η έτους 2017 και 1η-2η-3η-4η -5η-6η -7η έτους 2018». ΘΕΜΑ 2Ο «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους».  
Σχετικά αρχεία Από το Πρακτικό της με αριθμ. 7/2018 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης , Αριθ. Αποφ. 17/2018. Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους». Στη Βουλιαγμένη σήμερα την 24η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Βουλιαγμένης, ύστερα από την με αρ. πρωτ.29597/20.8.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 και συγκεκριμένα: ΛΕΝΤΗ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑΚΟΚΟΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΩΝΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΩΝ *ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΥΣΑ*ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑ   Τα πρακτικά τήρησε η Γραμματέας του Συμβουλίου, Μαρία Μενικολάκου. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης κα.Α.Λεντή-Τομοπούλου εισάγει προς συζήτηση το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος τις με αριθμ.πρωτ. 28224/3-8-18 , 24671/9-7-18, 23752/2-7-18, 23696/2-7-18, 23740/2-7-18, 26277/20-7-18, 28441/6-8-18, 20316/7-6-18, 29890/22-8-18 αιτήσεις. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.…