Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 3.  

 4. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020, συγκαλείται η 3η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 23η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020.

 2. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2020.

 3. Ανάκληση της 45/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2020).”

 4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ. - Δ.Φ.) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

 5. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020.

 6. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου.

 7. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου.

 8. Τροποποίηση ημερομηνιών για τη μετάβαση της αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο: “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-Balkanmed 2014-2020.

 9. Αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5029178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

 10. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ο.Α.Π.ΠΑ. για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 11. Τροποποίηση εγκεκριμένου Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συμπλήρωση της με αριθμ. 464/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 12. Τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος του Κοιμητηρίου στην Δ.Ε. Βούλας.

 13. Έγκριση αναδιάταξης τμημάτων του Κοιμητηρίου Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 14. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2311 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 15. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2205 διαζώματος Μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 1. Κάλυψη δαπανών ταφής απόρου - θανούσας.

 2. Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου Απόδοσης Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και Ακαθάριστων Εσόδων.

 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κατ΄ άρθρο 281 παρ 3 του ν.3463/06.

 4. Λήψη απόφασης για την κατάργηση δύο (2) θέσεων περιπτέρων.

 5. Παραχώρηση χρήσης οχήματος (καλαθοφόρου - ανυψωτικού) στο Δήμο Κύθνου.

 6. Παραχώρηση χρήσης οχήματος (απορριμματοφόρου)στο Δήμο Άνδρου.

 7. Λήψη απόφασης περί “αποδοχής της αίτησης του σπουδαστή Καμπίση Άγγελου για την εκτέλεση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο μας”.

 8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 9. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2017”.

 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου & χώρου στάθμευσης κλειστού γυμναστηρίου Μηλαδέζας”.

 11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017”.

 12. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

 13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται επί της οδού Ηλίου αρ. 2 στη Βουλιαγμένη για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2020.

 14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης, για το έτος 2020.

 15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Α) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

 16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Γ) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

 17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης δαπάνης κατασκευής αγωγών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων του και οριστική δαπάνη εκκαθάρισης κατασκευής εξωτερικής διακλαδώσεως αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής κατά το άρθρο 14 του Ν. 1068/80.

 18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση παραλιακού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος 18 στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

 19. Απολογισμός επιχορήγησης του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρκιζας - Βάρης έτους 2019.

 20. Απολογισμός επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” έτους 2019.

 21. Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “Ν.Α.Ο.Β.Β.” για το έτος 2020.

 22. Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” για το έτος 2020.

 23. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 34/2020
Θέμα 1o Προ Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τη στήριξη και συνέχιση λειτουργίας του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Ελληνικού (Μ.Κ.Ι.Ε.).

Αριθ. Απόφασης: 35/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 36/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 37/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του Τοπικού Δικτύου Πεζοπορικού Τουρισμού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 38/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Κατανομή (Α΄2020) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 39/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-BalkanMed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 40/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.

Αριθ. Απόφασης: 41/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 42/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6374/20.2.2020)

Αριθ. Απόφασης: 43/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6372/20.2.2020)

Αριθ. Απόφασης: 44/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση σύναψης όρων Τροποποίησης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης” & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

Αριθ. Απόφασης: 45/2020
Θέμα 11αo Ημερησίας Διάταξης
Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2020).

Αριθ. Απόφασης: 46/2020
Θέμα 11βo Ημερησίας Διάταξης
Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2021).

Αριθ. Απόφασης: 47/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).

Αριθ. Απόφασης: 48/2020
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 49/2020
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 50/2020
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Α.Ο. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 51/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 52/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 53/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

Αριθ. Απόφασης: 54/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Αριθ. Απόφασης: 55/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 56/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

Αριθ. Απόφασης: 57/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 58/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006” .

Αριθ. Απόφασης: 59/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 60/2020
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 61/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 62/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Α.Ο. Βούλας, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 63/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 64/2020
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 65/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 66/2020
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 67/2020
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.) για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 68/2020
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 69/2020
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006 - ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 70/2020
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 71/2020
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΕΛΑΙΑ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 72/2020
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΛΕΥΚΙΠΟΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 73/2020
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “TAE KWON DO” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 74/2020
Θέμα 40o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 75/2020
Θέμα 41o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ).

Αριθ. Απόφασης: 76/2020
Θέμα 42o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 77/2020
Θέμα 43o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Αριθ. Απόφασης: 78/2020
Θέμα 44o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων” έτους 2017 αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση, ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού.

Αριθ. Απόφασης: 79/2020
Θέμα 45o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Άννα Βάλβη) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 80/2020
Θέμα 46o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Ράνια Πολύζου), κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 81/2020
Θέμα 47o Ημερησίας Διάταξης
Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα).

Αριθ. Απόφασης: 82/2020
Θέμα 48o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων”.

Αριθ. Απόφασης: 83/2020
Θέμα 49o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ήβης 8 στη Δ.Ε Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 84/2020
Θέμα 50o Ημερησίας Διάταξης
Επικύρωση της έγκρισης ταφής (φιλοξενία) στον με αριθ. Π 202 οικογενειακό τάφο Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 85/2020
Θέμα 51o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής τριών δένδρων (λεύκες) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος 4 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 86/2020
Θέμα 52o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων επί της οδού Πλαπούτα 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 87/2020
Θέμα 53o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 13 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 88/2020
Θέμα 54o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός στη συμβολή της με τη Λεωφ. Αθηνάς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 89/2020
Θέμα 55o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θεμιστοκλέους 37 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 90/2020
Θέμα 56o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 52Β στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 91/2020
Θέμα 57o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παλλάδος και Δάφνης 1 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 92/2020
Θέμα 58o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Προμηθέως 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 93/2020
Θέμα 59o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χάριτος 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 94/2020
Θέμα 60o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δάφνης 8 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 95/2020
Θέμα 61o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 96/2020
Θέμα 62o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής φοίνικα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σολωμού 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 97/2020
Θέμα 63o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ευκάλυπτου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ακτής 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 98/2020
Θέμα 64o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο ξερών πεύκων επί της οδού Μεγ. Σπηλαίου στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 99/2020
Θέμα 65o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 100/2020
Θέμα 66o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παπανδρέου 7 στη Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 101/2020
Θέμα 68o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (βραχυχίτωνες) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μιλτιάδου 2 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 102/2020
Θέμα 69o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ρόδου και Σπετσών στη Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 103/2020
Θέμα 70o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλαταιών 27 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 104/2020
Θέμα 71o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σαντορίνης 28 στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 105/2020
Θέμα 72o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑ ΜΑΡΤΙΔΗ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων στην Βάρη το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 106/2020
Θέμα 73o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία YAVA-EYΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πινακίδων/επιγραφών μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λ. Ευελπίδων και Καλαμάτας 1, στη Βάρη το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 107/2020
Θέμα 74o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “VARKIZA RESORT” EVENT MANAGEMENTGROUP MON. IKE OΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών σε ιδιωτικό χώρο σε παράδρομο τη Λ. Ποσειδώνος στην Ακτή Βάρκιζας το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 108/2020
Θέμα 75o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί μη παράλληλα προς την όψη κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ήρας 2 στη Βουλιαγμένη το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 109/2020
Θέμα 76o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “CARIVE CAFE” ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΔΑΛΑΚΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση τεσσάρων (4) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών, εκ των οποίων οι τρείς (3) πινακίδες είναι διπλής όψης, κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) και μία (1) πινακίδα είναι μονής όψης στην πλάγια πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λ. Ευελπίδων, στη Βάρη το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 110/2020
Θέμα 77o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΝESTLE MINI MARKET VUNTSOVA LYUDMILA VELINOVA” για μία (1) επιγραφή-σημαία διπλής όψης σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος επί της οδού Αθηνάς 20 στη Βουλιαγμένης ,το έτος 2019.

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 1/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους, 2020.

Αριθ. Απόφασης: 2/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης 
1η δομική αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 3/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση επί της αρχής της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του τοπικού δικτύου πεζοπορικού τουρισμού στην περιοχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 4/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης 
Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 109/2001 απόφασης του Δ.Σ. περί αδελφοποίησης Δήμου Καλυμνίων και Δήμου Βούλας.

 Αριθ. Απόφασης: 5/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης 
Kατανομή ποσού 23.024,33 € στις σχολικές επιτροπές από φόρο ηλεκτροδοτούμενων, από 1-1-2019 έως 30-11-2019.

Αριθ. Απόφασης: 6/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης 
Κατανομή ποσού 98.040,77 στις σχολικές επιτροπές από φόρο ηλεκτροδοτούμενων, από 1-1-2019 έως 30-11-2019.

Αριθ. Απόφασης: 7/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης 
Λήψη απόφασης για την άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και της εφαρμογής του στο έδαφος στο Ο.Τ. 317 και τον χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 317, ως κοινόχρηστου χώρου.

Αριθ. Απόφασης: 8/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης 
Λήψη απόφασης για την υποβολή νέας μελέτης Διαμόρφωσης Παραλίας Αγ. Νικολάου Πάλλων Βουλιαγμένης και έγκριση αυτής από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 9/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

 Αριθ. Απόφασης: 10/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης 
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” (Ν.Π.Δ.Δ.). 

Αριθ. Απόφασης: 11/2020
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης 
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” (Ν.Π.Δ.Δ.). 

Αριθ. Απόφασης: 12/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης 
Συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 13/2020
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης 
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 14/2020
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης 
Τροποποίηση της Επιτροπής Αξιολόγησης χρηματοδότησης δράσεων αθλητικών συλλόγων.

Αριθ. Απόφασης: 15/2020
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Αριθ. Απόφασης: 16/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

 Αριθ. Απόφασης: 17/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης 
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

Αριθ. Απόφασης: 18/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση ή μη παραχώρησης μηχανήματος έργου στον Δήμο Καλυμνίων.

Αριθ. Απόφασης: 19/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης 
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.1 (Α/Α ΟΠΣ: 3658) για την πράξη με τίτλο: “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 20/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης 
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020" (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια".

Αριθ. Απόφασης: 21/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3670/9.12.2019 Πρόσκλησης “Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.

Αριθ. Απόφασης: 22/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης 
Συμμετοχή του Δήμου στη σύσταση του Δικτύου με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού-Παιδείας & Περιβάλλοντος ΟΤΑ”.

 Αριθ. Απόφασης: 23/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης 
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Κιτσαράς και Συνεταίροι) κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 24/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης 
Kαθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Γεώργιος Μάγκος) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 Αριθ. Απόφασης: 25/2020
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης 
Kαθορισμός αμοιβής εξωτερικών δικηγόρων (Αθανασίου - Γεραπετρίτης (σε δικηγορική αναστολή) και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 Αριθ. Απόφασης: 26/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2019 (Συνεδρίαση στις 11/12/2019).

 Αριθ. Απόφασης: 27/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης 
Παραχώρηση θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ηλίου στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 28/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης 
Μεταφορά οστών σε νέα θέση στο Κοιμητήριο Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 29/2020
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Συνδέσεις Ακινήτων με το Δίκτυο Ακαθάρτων-Τμηματικές Αποκαταστάσεις Αγωγών Ακαθάρτων”.

 Αριθ. Απόφασης: 30/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση για την κατ’ εξαίρεση διατήρηση εκτός ρυμοτομικής γραμμής υφιστάμενων βαθμίδων για την εξυπηρέτηση κτηρίου στο Δίλοφο Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 31/2020
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση παραχώρησης οικοπέδου για εργοταξιακή χρήση επί των οδών Θησέως & Δήμητρας στο Ο.Τ. 21 στην Βουλιαγμένη για το έργο “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 32/2020
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Περικλέους στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 33/2020
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημοκρατίας 48Α στη Δ.Ε. Βούλας.
 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2020 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για το έτος 2019.

 2. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου.

 3. Έγκριση της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του Τοπικού Δικτύου Πεζοπορικού Τουρισμού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 4. Κατανομή (Α΄2020) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 5. Λήψη απόφασης - έγκριση της μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-BalkanMed 2014-2020.

 6. Αποδοχή της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5002709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020”.

 7. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

 8. Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6374/20.2.2020)

 9. Αποδοχή Πρακτικού της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος εκποίησης ακινήτου για την προσκύρωση στο Ο.Τ. 353 περιοχής Μηλαδέζα, στη Δ.Ε. Βάρης.(αρ. πρωτ. 6372/20.2.2020)

 10. Έγκριση σύναψης όρων Τροποποίησης Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: “Ανάπλαση πλατείας Ζησιμοπούλου στην Δ.Ε. Βάρης & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της.

 11. Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 12. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.).

 13. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ”.

 14. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

 15. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Α.Ο. Βούλας.

 16. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.

 17. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης.

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ.

 19. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

 20. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης.

 21. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ.

 22. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” .

 23. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006 -ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ” .

 24. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ο. Κυανούς Αστήρ Βάρης για το έτος 2020.

 25. Επιχορήγηση δράσεων του Γυμναστικού Συλλόγου ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ για το έτος 2020.

 26. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου Α.Ε.Ο “ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ” για το έτος 2020.

 27. Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Α.Ο. Βούλας, για το έτος 2020.

 28. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ “Ο ΛΕΥΚΑΡΟΣ” για το έτος 2020.

 29. Επιχορήγηση δράσεων του Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

 30. Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. Βάρης “Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ” για το έτος 2020.

 31. Επιχορήγηση δράσεων του Α.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ για το έτος 2020.

 32. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Βάρκιζας Βάρης (Α.Κ.Ο.Β.Β.) για το έτος 2020.

 33. Επιχορήγηση δράσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατοίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2020.

 34. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου “ΑΡΗΣ 2006 -ΦΙΛΟΝΙΚΗΣ” για το έτος 2020.

 35. Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Σωματείου Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης για το έτος 2020.

 36. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΕΛΑΙΑ” για το έτος 2020.

 37. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “ΛΕΥΚΙΠΟΣ” για το έτος 2020,

 38. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “TAE KWON DO” για το έτος 2020,

 39. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ” γαι το έτος 2020,

 40. Επιχορήγηση δράσεων του συλλόγου “Α.Ο. ΔΡΟΜΕΑΣ” για το έτος 2020.

 41. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ).

 42. Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή εκκαθάρισης των παλαιών αρχείων των πρώην Δήμων Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης.

 43. Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ.

 44. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων” έτους 2017 αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση, ενός δημοτικού συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός αναπληρωματικού.

 45. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Άννα Βάλβη) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 46. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Ράνια Πολύζου), κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 47. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακή εφαρμογή (ιστοσελίδα).

 48. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Κηποτεχνικές Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων”.

 49. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ήβης 8 στη Δ.Ε Βάρης.

 50. Επικύρωση της έγκρισης ταφής (φιλοξενία) στον με αριθ. Π 202 οικογενειακό τάφο Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας.

 51. Έγκριση ή μη κοπής τριών δένδρων (λεύκες) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος 4 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 52. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων επί της οδού Πλαπούτα 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

 53. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 13 στην Δ.Ε. Βούλας.

 54. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός στη συμβολή της με τη Λεωφ. Αθηνάς στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 55. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θεμιστοκλέους 37 στην Δ.Ε. Βούλας.

 56. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 52Β στην Δ.Ε. Βάρης.

 57. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παλλάδος και Δάφνης 1 στην Δ.Ε. Βάρης.

 58. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Προμηθέως 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

 59. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Χάριτος 7 στην Δ.Ε. Βούλας.

 60. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δάφνης 8 στην Δ.Ε. Βούλας.

 61. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 28 στην Δ.Ε. Βούλας.

 62. Έγκριση ή μη κοπής φοίνικα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σολωμού 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

 63. Έγκριση ή μη κοπής ευκάλυπτου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ακτής 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

 64. Έγκριση ή μη κοπής δύο ξερών πεύκων επί της οδού Μεγ. Σπηλαίου στην Δ.Ε. Βάρης.

 65. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 5 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 66. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Παπανδρέου 7 στη Δ.Ε Βούλας.

 67. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημοκρατίας & Δάφνης 8 στην Δ.Ε Βούλας.

 68. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (βραχυχίτωνες) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Μιλτιάδου 2 στην Δ.Ε. Βούλας

 69. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ρόδου και Σπετσών στη Δ.Ε Βούλας.

 70. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλατεών 27 στην Δ.Ε. Βούλας.

 71. Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σαντορίνης 28 στην Δ.Ε. Βάρης.

 72. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑ ΜΑΡΤΙΔΗ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων στην Βάρη το έτος 2018.

 73. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία YAVA-EYΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πινακίδων/επιγραφών μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λ. Ευελπίδων και Καλαμάτας 1, στη Βάρη το έτος 2019.

 74. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “VARKIZA RESORT” EVENT MANAGEMENT GROUP MON. IKE OΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών σε ιδιωτικό χώρο σε παράδρομο τη Λ. Ποσειδώνος στην Ακτή Βάρκιζας το έτος 2018.

 75. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ-ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Βασιλείου για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί μη παράλληλα προς την όψη κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ήρας 2 στη Βουλιαγμένη το έτος 2017.

 76. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “CARIVE CAFE” ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΔΑΛΑΚΟΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση τεσσάρων (4) διαφημιστικών πλαισίων/επιγραφών, εκ των οποίων οι τρείς (3) πινακίδες είναι διπλής όψης, κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) και μία (1) πινακίδα είναι μονής όψης στην πλάγια πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λ. Ευελπίδων, στη Βάρη το έτος 2018.

 77. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΝESTLE MINI MARKET VUNTSOVA LYUDMILA VELINOVA” για μία (1) επιγραφή-σημαία διπλής όψης σε κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του καταστήματος επί της οδού Αθηνάς 20 στη Βουλιαγμένης ,το έτος 2019.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η/2020 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 29ηΙανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους, 2020.

 2. 1η δομική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.

 3. Αποδοχή ή μη δωρεάς του Συλλόγου Διατήρησης και Αναβάθμισης του Φυσικού Περιβάλλοντος και του Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β «ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ» που αφορά στην υποβολή μελετών.

 4. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 109/2001 απόφασης του Δ.Σ. περί αδελφοποίησης Δήμου Καλυμνίων και Δήμου Βούλας.

 5. Kατανομή ποσού 23.024,33 € στις σχολικές επιτροπές από φόρο ηλεκτροδοτούμενων, από 1-1-2019 έως 30-11-2019.

 6. Κατανομή ποσού 98.040,77 στις σχολικές επιτροπές από φόρο ηλεκτροδοτούμενων, από 1-1-2019 έως 30-11-2019.

 7. Λήψη απόφασης για την άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και της εφαρμογής του στο έδαφος στο ΟΤ 317 και τον χαρακτηρισμό τμήματος του ΟΤ 317, ως κοινόχρηστου χώρου.

 8. Λήψη απόφασης για την υποβολή νέας μελέτης Διαμόρφωσης Παραλίας Αγ. Νικολάου Πάλλων Βουλιαγμένης και έγκριση αυτής από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

 9. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

 10. Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” (Ν.Π.Δ.Δ.).

 11. Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” (Ν.Π.Δ.Δ.).

 12. Συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2020.

 13. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2020.

 14. Τροποποίηση της Επιτροπής Αξιολόγησης χρηματοδότησης δράσεων αθλητικών συλλόγων.

 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

 17. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

 18. Έγκριση ή μη παραχώρησης μηχανήματος έργου στον Δήμο Καλυμνίων.

 19. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.1 (Α/Α ΟΠΣ: 3658) για την πράξη με τίτλο: “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 20. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020" (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια".

 21. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3670/9.12.2019 Πρόσκλησης “Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.

 22. Συμμετοχή του Δήμου στη σύσταση του Δικτύου με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού-Παιδείας & Περιβάλλοντος ΟΤΑ”.

 23. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Κιτσαράς και Συνεταίροι) κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.

 24. Kαθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Γεώργιος Μάγκος) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 25. Kαθορισμός αμοιβής εξωτερικών δικηγόρων (Αθανασίου - Γεραπετρίτης (σε δικηγορική αναστολή) και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 26. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2019 Συνεδρίαση στις 11/12/2019).

 27. Παραχώρηση θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ηλίου στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 28. Μεταφορά οστών σε νέα θέση στο Κοιμητήριο Βάρης.

 29. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Συνδέσεις Ακινήτων με το Δίκτυο Ακαθάρτων-Τμηματικές Αποκαταστάσεις Αγωγών Ακαθάρτων”.

 30. Έγκριση για την κατ’ εξαίρεση διατήρηση εκτός ρυμοτομικής γραμμής υφιστάμενων βαθμίδων για την εξυπηρέτηση κτηρίου στο Δίλοφο Βάρης.

 31. Έγκριση παραχώρησης οικοπέδου για εργοταξιακή χρήση επί των οδών Θησέως & Δήμητρας στο Ο.Τ. 21 στην Βουλιαγμένη για το έργο “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 32. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Περικλέους στην Δ.Ε. Βούλας.

 33. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημοκρατίας 48Α στη Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 435/2019
Θέμα 1o προ Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τη μείωση ή απαλλαγή του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2020

Αριθ. Απόφασης: 436/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 437/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 438/2019
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 439/2019
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Κατανομή (Δ΄ 2019) ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 440/2019
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Ίδρυση 2/θέσιου 7ου Νηπιαγωγείου Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 441/2019
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρής ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 442/2019
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Επικαιροποίηση πενταμελούς Επιτροπής για την επιλογή των υπό φιλοξενία ατόμων στην “Στέγη Υπερηλίκων” του κληροδοτήματος Ευτυχίας Καλογηράτου.

Αριθ. Απόφασης: 443/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή ποσού ανταποδοτικών τελών λαϊκών αγορών οικ. έτους 2018-2019.

Αριθ. Απόφασης: 444/2019
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση συνεργασίας του Δήμου με την ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: “WaysTUP! - Value Chains for Disruptive Transformation of Urban Biowaste into biobased products in the city context”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Horizon 2020.

Αριθ. Απόφασης: 445/2019
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Υποβολή αιτήματος του Δήμου για την πράξη “Εκπόνηση μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών”.

Αριθ. Απόφασης: 446/2019
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Yποβολή αιτήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αριθ. Απόφασης: 447/2019
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τον διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων,φρέσκου γάλακτος και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του.

Αριθ. Απόφασης: 448/2019
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση υλοποίησης του έργου για την κατασκευή πεζογέφυρας στη Λ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 449/2019
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση ονομασίας διαφόρων οδών στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 450/2019
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Τεχνική έκθεση για τη λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας σε τμήμα της οδού Θησέως».

Αριθ. Απόφασης: 451/2019
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Βουλιαγμένη για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 452/2019
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Διαμόρφωση Υφιστάμενων Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 453/2019
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 454/2019
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 455/2019
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ.471/19-11-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ. αρ. 3676/7-3-2019 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αριθ. Απόφασης: 456/2019
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Καλύμνου 1 στη Δ.Ε. Βούλας για τον παιδικό σταθμό.”Ο κήπος των αστεριών”.

Αριθ. Απόφασης: 457/2019
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Περί επικυρώσεως και εγκρίσεως καταβολής δυο (2) ισόποσων δόσεων 9.000 € έκαστη για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0701 τομέα ΤΤ7 (κατηγορία πολυτελείας) οικογενειακού τάφου Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας που εξοφλήθηκε εντός διαστήματος οκτώ (8) μηνών.

Αριθ. Απόφασης: 458/2019
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0408 τομέα ΤΤ4 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 459/2019
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0631 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 460/2019
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0635 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 461/2019
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 39736/21.10.2019 της εταιρείας “Ευάγγελος Χουλιάρας & Σια Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 462/2019
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 40786/2019 της εταιρείας “Βλ. Σταθοκωστόπουλος & Σία Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 463/2019
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηναϊδος 48 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 464/2019
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου επί του πεζοδρομίου της οδού Αργούς 2, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 465/2019
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας στη συμβολή της με την Υακίνθου, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 466/2019
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 18, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 467/2019
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 7, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 468/2019
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 55-57, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 469/2019
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Βενέζη 5, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 470/2019
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Νιόβης και Εσπερίδων, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 471/2019
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’STARSPORTSCLUB’’ GPG ATHLETIC Ε.Π.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1)
διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό κτίριο επί της οδού Αλκυονίδων 4 στη Βούλα το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 472/2019
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ’’ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής διπλής όψης, που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Βάρης 32 στη Βούλα, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 473/2019
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΚΡΕΜΑ & ΦΥΛΛΟ’’ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ VLADU MIRELA – DANIELA για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών μονής όψης που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ασκληπιού 1 και Λ. Κων/νου Καραμανλή στη Βούλα, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 474/2019
Θέμα 39o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΚΡΕΜΑ & ΦΥΛΛΟ’’ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ VLADU MIRELA – DANIELA για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών διπλής όψης που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ασκληπιού 1 και Λ.Κων/νου Καραμανλή στη Βούλα, το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 475/2019
Θέμα 40o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''VIVE MAR'' , για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφή, που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο, κάθετα προς τον άξονα της οδού Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 στη Βούλα, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 476/2019
Θέμα 41o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''ΕΝ ΠΛΩ'' για δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια / επιγραφές , που έχουν τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού , σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη , το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 477/2019
Θέμα 42o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Ευελπίδων 6 στη Βάρη το έτος 2018.

 

 

Σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 342/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 343/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
5η αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 344/2019
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στο χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα Ο.Τ Γ111,
Γ156 οδός Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).

Αριθ. Απόφασης: 345/2019
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής” (Ο.Α.Π.Π.Α.).

Αριθ. Απόφασης: 346/2019
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Ίδρυμα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Δωρεά Γεωργίας & Αχιλλ. Καρατζά προς την Κοινότητα Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 347/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης: 348/2019
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση αιρετών μελών Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.

Αριθ. Απόφασης: 349/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 350/2019
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπων στις συναλλαγές με τις τράπεζες κατά την ταμειακή διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Αριθ. Απόφασης: 351/2019
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια”.

Αριθ. Απόφασης: 352/2019
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Πρόσληψη δικηγόρου στον Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής.

Αριθ. Απόφασης: 353/2019
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 354/2019
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 355/2019
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 356/2019
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 357/2019
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 358/2019
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 359/2019
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων”έτους 2017
συμβατικού ποσού #160.897,56 €# (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος τς επιτροπής παραλαβής έργου.

Αριθ. Απόφασης: 360/2019
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτηρίων”
συμβατικού ποσού #37.300,81 € # (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος τς επιτροπής παραλαβής έργου.

Αριθ. Απόφασης: 361/2019
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Φλέμινγκ 1Α, στη περιοχή “Πηγαδάκια” στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 362/2019
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την διοργάνωση του αγώνα Ladies Run 2019.

Αριθ. Απόφασης: 363/2019
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (33276/9.9.2019).

Αριθ. Απόφασης: 364/2019
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (33279/9.9.2019).

Αριθ. Απόφασης: 365/2019
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ. (33977/12.9.2019).

Αριθ. Απόφασης: 366/2019
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Tylihto wrap project Vouliagmenis ΙΚΕ).

Αριθ. Απόφασης: 367/2019
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών (Χωριάτικο).

Αριθ. Απόφασης: 368/2019
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών (Il Vero).

Αριθ. Απόφασης: 369/2019
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2019 για το σκάφος με το όνομα “ΕΛΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 370/2019
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση κοπής ή μη δένδρου (κουκουναριά) επί της οδού Τσίλλερ 7-9, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 371/2019
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελορίζου 69, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 372/2019
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δραγατσανίου 33, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 373/2019
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σκύρου 11 και Μυκόνου, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 374/2019
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπή δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σουλίου 11, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 375/2019
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (λευλαντ) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Διγενή 32, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 376/2019
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τομπάζη & Παπαρηγοπούλου, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 377/2019
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ματρόζου 3, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 378/2019
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκου) επί του πεζοδρομίου της οδού Θάλειας 5, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 379/2019
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνάς 2, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 380/2019
Θέμα 39o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Διομήδους 9, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 381/2019
Θέμα 40o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “YAVA-ΕΥΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού
πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα στην οροφή του αθλητικού κέντρου επί της οδού Λ. Ευελπίδων & Καλαμάτας
1 στη Βάρη,το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 382/2019
Θέμα 41o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΙΝΤΕRSPORT ATHLETICS AEE” για την τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού
πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λεωφ. Βάρης 60 στη Βάρη,το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 383/2019
Θέμα 42o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής
μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Αθηνάς & Άρεως 2Α στη
Βουλιαγμένη, το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 384/2019
Θέμα 43o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής
μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Αθηνάς & Άρεως 2Α,
στη Βουλ/νη, το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 385/2019
Θέμα 44o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1)
διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14
στη Βάρη, το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 386/2019
Θέμα 45o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΒΙΛΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ” Σ. ΚΡΙΠΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) φωτεινού διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο στη 2η όψη του κτιρίου
πέραν αυτής στη 1η όψη που επιτρέπεται επί της οδού Θάσου 1 στη Βάρκιζα, το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 387/2019
Θέμα 46o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “HOMU THOTH SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY” - Υπηρεσίες εστίασης,
για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του
κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων 12 στη Βάρη, το έτος 2018.