Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 1. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 2.  

 3. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 10η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 14η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 10:00 και λήξης τις 10:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Κατανομή (Γ’2020) ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των Πινάκων Κτηματολογικών στοιχείων - επικειμένων και του Κτηματολογικού διαγράμματος αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Ευελπίδων μέχρι εκβολή» σύμφωνα με τα χορηγηθέντα επικαιροποιημένα κτηματολογικά στοιχεία των γεωτεμαχίων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 186/2020 Θέμα 1o Πρό Ημερησίας Διάταξης Έγκριση κατ΄εξαίρεση εκτέλεσης εργασιών στη Δ.Ε Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 187/2020 Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. Αριθ. Απόφασης: 188/2020 Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας –Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε Βάρης. Αριθ. Απόφασης: 189/2020 Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 190/2020 Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 191/2020 Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση της από 11.4.2017 σύμβασης παραχώρησης μετ´ανταλλάγματος μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της ΕΤΑΔ ΑΕ που αφορά στην έκταση του Κάμπινγκ Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 192/2020 Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης Κίνηση της διαδικασίας για την σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με τον Ν.4447/16, άρθρο 7 παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4685/2020 άρθρο 99 παρ. 5α. Αριθ. Απόφασης: 193/2020 Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020. Αριθ. Απόφασης: 194/2020 Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Α. Παπαρηγόπουλου) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006. Αριθ. Απόφασης: 195/2020 Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης για την παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 196/2020 Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης Κάλυψη δαπανών ταφής θανούσας. Αριθ. Απόφασης: 197/2020 Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης περί της σκοπιμότητας δημοπράτησης 10 τ.μ. στο μόλο μπροστά από το κατάστημα “ΕΝ ΠΛΩ” για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Αριθ. Απόφασης: 198/2020 Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας που βρίσκεται στον όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλια γμένη για το έτος 2020. Αριθ. Απόφασης: 199/2020 Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παράταση του προγράμματος “Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”. Αριθ. Απόφασης: 200/2020 Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικού του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”. Αριθ. Απόφασης: 201/2020 Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων». Αριθ. Απόφασης: 202/2020 Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2212 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 203/2020 Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 14, στην Δ.Ε. Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 204/2020 Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής δέντρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Π. Γρηγορίου Ε’ 9, στην Δ.Ε. Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 205/2020 Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 15 στην Δ.Ε Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 206/2020 Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Πανδώρας 21, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 207/2020 Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 57, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 208/2020 Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσωνος 22 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(κεκλεισμένων των θυρών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 9η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 13η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση εκτάσεων στην ΔΕ Βούλας για δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 2. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

 3. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της εταιρείας NORTH AEGEAN SLOPS Eμπορική Μονομετοχική Α.Ε.

 4. Γνωμοδότηση επί της πρότασης του Πολεοδομικού Σχεδίου «Γειτονιά Α» περιοχής Κίτσι Δήμου Κρωπίας.

 5. Γνωμοδότηση σχετικά με την μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κρωπίας (Α & Β Φάση).

 6. Έγκριση όρων μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Σωματείου “Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες”.

 7. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

 8. Κάλυψη δαπανών ταφής θανούσας.

 9. Τροποποίηση απόφασης επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων.

 10. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 28/2020 απόφαση του Δ.Σ.

 11. Καταβολή ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0606 στο Δημ. Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 12. Επικύρωση της εγκρίσεως ταφής (φιλοξενίας) στον με αριθμ. Γ΄43 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

 13. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών” και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020.

 14. Τροποποίηση της 214/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την κατάταξη του ανοιχτού Αθλητικού Κέντρου Κ. Μπαγλατζής, σύμφωνα με το ν.4479/2017.

 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Διαμόρφωση Κ.Χ. Πλατείας Θεάτρου Δ.Ε. Βάρης”.

 16. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων Σχολικών Μονάδων του Δήμου.

 17. Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης στο ακίνητο επί της οδού Μενελάου 41 & Ξενοφώντος στη Βουλιαγμένη.

 18. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.

 19. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “Απολλώνιες Ακτές Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Χερσαίου και θαλάσσιου χώρου”.

 20. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους με αρ. νηολογίου “ΛΠ 7420 ΣΤ” των Ευαγγελίας Βούρου του Ιωάννη και Διονυσίου Μιχαλοπούλου του Μιχαήλ στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας το 2019.

 21. Έγκριση για την κοπή δυο δένδρων επί του υπό κατασκευή πεζοδρομίου της οδού Μικρής Βάρης 19 στην περιοχή ¨Μηλαδέζα” της Δ.Κ. Βάρης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελορίζου 8, στην Δ.Ε Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (νερατζιές) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός 28, στη Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Εφέσου έναντι του αριθμού 3, στη ΔΕ Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σπετσών 23, στη ΔΕ Βούλας.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(κεκλεισμένων των θυρών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 7η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 15η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

 2. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βάρης.

 3. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βούλας.

 4. Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 5. Τροποποίηση της από 11.4.2017 σύμβασης παραχώρησης μετ´ανταλλάγματος μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της ΕΤΑΔ ΑΕ που αφορά στην έκταση του Κάμπινγκ Βούλας.

 6. Κίνηση της διαδικασίας για την σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με τον Ν.4447/16, άρθρο 7 παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4685/2020 άρθρο 99 παρ. 5α.

 7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020.

 8. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Α. Παπαρηγόπουλου) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 9. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης για την παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 10. Κάλυψη δαπανών ταφής θανούσας.

 11. Λήψη απόφασης περί της σκοπιμότητας δημοπράτησης 10 τ.μ. στο μόλο μπροστά από το κατάστημα “ΕΝ ΠΛΩ” για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 12. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας που βρίσκεται στον όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλιαγμένη για το έτος 2020.

 13. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παράταση του προγράμματος “Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”.

 14. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικού του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”.

 15. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων».

 16. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2212 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 14, στην Δ.Ε. Βούλας.

 18. Έγκριση ή μη κοπής δέντρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Π. Γρηγορίου Ε’ 9, στην Δ.Ε. Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 15 στην Δ.Ε Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Πανδώρας 21, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 21. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 57, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσωνος 22 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 3. (κεκλεισμένων των θυρών)

 4.  

 5. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 6η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 18η Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μαρίνας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικού – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 45/Β/2014).

 2. Σύναψη σύμβασης δανείου ποσού εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (995.000,00 €) με την “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” με παροχή εμπραγμάτων και λοιπών ασφαλειών στην παραπάνω τράπεζα προς εξασφάλιση του δανείου και παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή της σύμβασης.

 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

 4. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

 5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 163/2020 απόφασης του Δ.Σ. “Προγραμματισμός-έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην πυρασφάλεια με τρίμηνη σύμβαση ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, έτους 2020.

 6. Έγκριση επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ουσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 7. Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου στην Οικονομική Επιτροπή.

 8. Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 9. Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού που βρίσκεται στον όρμο Ζώσκα στη Βουλιαγμένη, έτους 2020.

 10. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής ή μη τελών χρήσης – κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, επιχειρήσεων με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 11. Κατανομή (Β΄2020) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 12. Αποδοχή της απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ).

 13. Τροποποίηση της 168/2014 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου, περί εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακές εφαρμογές (ιστοσελίδα).

 14. Έγκριση δαπάνης εξόδων κηδείας του τέως δημάρχου Βούλας Ιωάννη Κιούκη.

 15. Έγκριση παραχώρησης χώρου για εργοταξιακή χρήση επί της οδού Πανός στην Βουλιαγμένη για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή Αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” από την Περιφέρεια Αττικής.

 16. Ορισμός μελών για την διοικητική παραλαβή του έργου: “Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Περιοχής Μηλαδέζα, Δ.Ε. Βάρης¨.

 17. Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Θάλειας 15, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 στον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”.

 19. Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “ΜΕΝΑΛΚΗΣ”, για το έτος 2020.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Στρ. Μυριβήλη 14, στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 1.  

 2. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 3. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 4.  

 5. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019), το άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020 καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, συγκαλείται η 5η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 4η Μαΐου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 12:00 και λήξης τις 13:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης ορισμού μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.).

 2. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στην οδό Ιάσωνος και στην οδό Πανός, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης .

 3. Προγραμματισμός – Έγκριση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στην πυρασφάλεια με τετράμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2020.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 111/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 112/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 113/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Ανάκληση της 45/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο “Αναπροσαρμογή τελών για χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζόδρομων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (για το έτος 2020).”

Αριθ. Απόφασης: 114/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ. - Δ.Φ.) για τις επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί προσωρινά η λειτουργία τους.

Αριθ. Απόφασης: 115/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 116/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου.

Αριθ. Απόφασης: 117/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου.

Αριθ. Απόφασης: 118/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση ημερομηνιών για τη μετάβαση της αντιπροσωπείας του Δήμου στην πόλη Βέλες της Βόρειας Μακεδονίας για το έργο: “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefit As You Save” στο πλαίσιο του INTERREG-Balkanmed 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 119/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5029178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Αριθ. Απόφασης: 120/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Ο.Α.Π.ΠΑ. για τη πράξη με τίτλο “Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 121/2020
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση εγκεκριμένου Κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συμπλήρωση της με αριθμ. 464/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 122/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος του Κοιμητηρίου στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 123/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση αναδιάταξης τμημάτων του Κοιμητηρίου Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 124/2020
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2311 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 125/2020
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2205 διαζώματος Μεσαίο οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 

Αριθ. Απόφασης: 126/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Κάλυψη δαπανών ταφής απόρου - θανούσας.

Αριθ. Απόφασης: 127/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου Απόδοσης Τελών Διαμονής Παρεπιδημούντων και Ακαθάριστων Εσόδων.

 

Αριθ. Απόφασης: 128/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Ράνια Πολύζου) κατ΄ άρθρο 281 παρ 3 του ν.3463/06.

Αριθ. Απόφασης: 129/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την κατάργηση δύο (2) θέσεων περιπτέρων.

Αριθ. Απόφασης: 130/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση χρήσης οχήματος (καλαθοφόρου - ανυψωτικού) στο Δήμο Κύθνου.

Αριθ. Απόφασης: 131/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση χρήσης οχήματος (απορριμματοφόρου) στο Δήμο Άνδρου.

Αριθ. Απόφασης: 132/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί “αποδοχής της αίτησης του σπουδαστή Καμπίτση Άγγελου για την εκτέλεση της πρακτικής του άσκησης στο Δήμο μας”.

Αριθ. Απόφασης: 133/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 134/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 135/2020
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου & χώρου στάθμευσης κλειστού γυμναστηρίου Μηλαδέζας”.

Αριθ. Απόφασης: 136/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 137/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 138/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται επί της οδού Ηλίου αρ. 2 στη Βουλιαγμένη για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 139/2020
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας που βρίσκεται στον Αγ. Νικόλαο Βουλιαγμένης, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 140/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Α) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 141/2020
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην όμορη επιχείρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, που βρίσκεται στο Μεγάλο Καβούρι (θέση Γ) στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 142/2020
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου χρέωσης δαπάνης κατασκευής αγωγών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων του και οριστική δαπάνη εκκαθάρισης κατασκευής εξωτερικής διακλαδώσεως αγωγών αποχέτευσης και φρεατίου προσαρμογής κατά το άρθρο 14 του Ν. 1068/80.

Αριθ. Απόφασης: 143/2020
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση παραλιακού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος 18 στη Βουλιαγμένη, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 144/2020
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρκιζας – Βάρης
(Ν.Α.Ο.Β.Β) έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 145/2020
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Απολογισμός επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 146/2020
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης-Βάρκιζας “Ν.Α.Ο.Β.Β.” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 147/2020
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Συλλόγου “ΑΣΠΕ ΘΕΤΙΣ” για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 148/2020
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Επιχορήγηση δράσεων του Αθλητικού Συλλόγου “Α.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ”.