Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 14η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 26η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 2. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2021.

 3. Λήψη απόφασης: α) για τον καθορισμό χώρων εξομοιούμενων με Χερσαία Ζώνη Λιμένα (ΧΖΛ) και β) εκκίνηση της διαδικασίας γνωμοδότησης και έγκριση της ΧΖΛ Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας.

 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MΠΕ) για τη λειτουργία του Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας και την Νομιμοποίηση των Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων β) της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και γ) εκκίνηση της Διαδικασίας υποβολής Έγκρισης της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

 5. Σύσταση Αυτοτελούς Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου.

 6. Λήψη απόφασης για έκφραση γνώμης επί της ΜΠΕ του έργου «Μελέτης Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέματος Χερώματος – Μηλαδέζας και Μελέτη Ομβρίων στην περιοχή».

 7. Έγκριση της Α' Φάσης για την μελέτη: «Σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ)».

 8. Παράταση παραχώρησης του απορριμματοφόρου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 5516 στον Δήμο Άνδρου.

 9. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στο έργο με τίτλο: “Ανακαίνιση με χρήση προκατασκευασμένων και προσαρμοζόμενων συστημάτων κέλυφους ελαφριάς δόμησης (PLUG-AND-USE RENOVATION WITH ADAPTABLE LIGHTWEIGHT SYSTEMS)” ακρωνύμιο “PLURAL” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (HORIZON 2020).

 10. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο CIVINET CY-EL και ορισμός εκπροσώπου της δημοτικής αρχής στην Πολιτική Επιτροπή του Δικτύου.

 11. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη.

 12. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2019 από τον Δήμο στον Αθλητικό Σύλλογο “ΑΜΑΖΟΝΕΣ” Ελληνική Ένωση Ομαδικού Αθλητικού Χορού.

 13. Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: “Κατακόρυφη σήμανση επικίνδυνων “ιρλανδικών διαβάσεων” σε περιοχές του Δήμου μας.

 14. Έγκριση για την κοπή ή μη ενός (1) δένδρου επί του υπό κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ναβαρίνου 11 στην περιοχή “Λαθούριζα” της Δ.Κ Βάρης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 1. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 2.  

 3. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 13η/2020 Τακτική - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 12η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 10:00 και λήξης τις 10:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 2. Αύξηση των ωρών εργασίας των καθαριστών σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 & του υπ’ αριθ. πρωτ.: 52360/19-08-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

 3. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 12η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 23η Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

 3. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

 4. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 214/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό Κοινόχρηστων Χώρων – Πράσινο και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Βούλας και ανάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

 5. Υποβολή προτάσεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού.

 6. Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5063310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 476/23-10-2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" και της υπ’ αριθμ 387/22-10-2019 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

 8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2020.

 9. Σύσταση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 10. Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.

 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2020.

 13. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Βάκχου στην Βουλιαγμένη.

 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

 16. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την κατάθεση αγωγής κατα του OPC Fund σχετικα με το ατύχημα του “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II”.

 17. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Μπορούμε Saving Food-Saving lives".

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 από το δήμο στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0618 τομέα ΤΤ6 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αιθμ. 0617 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 21. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αρ. 2202Α τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 22. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1410 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσονος 39, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 12, στη Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 50, στη Δ.Ε. Βάρης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ψηλορείτη 6, στη Δ.Ε. Βάρης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μουτούση (έξω απ το ΙΕΚ), στη Δ.Ε. Βάρης.

 28. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 30Α, στη Δ.Ε. Βούλας.

 29. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο της πλατείας Θεάτρου επί της οδού Δημ. Χόρν, στη Δ.Ε. Βάρης.

 30. Έγκριση κοπής ή μη δέντρου στο Δ.Α.Κ. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(κεκλεισμένων των θυρών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 11η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 21η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

 3. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

 4. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 214/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό Κοινόχρηστων Χώρων – Πράσινο και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Βούλας και ανάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

 5. Υποβολή προτάσεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού.

 6. Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5063310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 476/23-10-2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" και της υπ’ αριθμ 387/22-10-2019 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

 8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2020.

 9. Σύσταση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 10. Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.

 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2020.

 13. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Βάκχου στην Βουλιαγμένη.

 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

 16. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την κατάθεση αγωγής κατα του OPC Fund σχετικα με το ατύχημα του “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II”.

 17. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Μπορούμε Saving Food-Saving lives".

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 από το δήμο στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0618 τομέα ΤΤ6 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αιθμ. 0617 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 21. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αρ. 2202Α τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 22. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1410 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσονος 39, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 12, στη Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 50, στη Δ.Ε. Βάρης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ψηλορείτη 6, στη Δ.Ε. Βάρης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μουτούση (έξω απ το ΙΕΚ), στη Δ.Ε. Βάρης.

 28. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 30Α, στη Δ.Ε. Βούλας.

 29. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο της πλατείας Θεάτρου επί της οδού Δημ. Χόρν, στη Δ.Ε. Βάρης.

 30. Έγκριση κοπής ή μη δέντρου στο Δ.Α.Κ. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(κεκλεισμένων των θυρών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 11η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 21η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

 3. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

 4. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 214/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό Κοινόχρηστων Χώρων – Πράσινο και Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Βούλας και ανάρτηση τοπογραφικού διαγράμματος για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

 5. Υποβολή προτάσεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού.

 6. Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5063310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

 7. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ 476/23-10-2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης" και της υπ’ αριθμ 387/22-10-2019 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708.

 8. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2020.

 9. Σύσταση της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 10. Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.

 12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ως Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του για το έτος 2020.

 13. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Βάκχου στην Βουλιαγμένη.

 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων”.

 16. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για την κατάθεση αγωγής κατα του OPC Fund σχετικα με το ατύχημα του “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II”.

 17. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Μπορούμε Saving Food-Saving lives".

 18. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2018 από το δήμο στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0618 τομέα ΤΤ6 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αιθμ. 0617 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 21. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αρ. 2202Α τομέα (Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 22. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1410 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσονος 39, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 12, στη Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 50, στη Δ.Ε. Βάρης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ψηλορείτη 6, στη Δ.Ε. Βάρης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Μουτούση (έξω απ το ΙΕΚ), στη Δ.Ε. Βάρης.

 28. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τρεμπεσίνας 30Α, στη Δ.Ε. Βούλας.

 29. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο της πλατείας Θεάτρου επί της οδού Δημ. Χόρν, στη Δ.Ε. Βάρης.

 30. Έγκριση κοπής ή μη δέντρου στο Δ.Α.Κ. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 239/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης 
Κατανομή (Γ’2020) ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.


Αριθ. Απόφασης: 240/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης 
Λήψη απόφασης για την έγκριση των Πινάκων Κτηματολογικών στοιχείων - επικειμένων και του Κτηματολογικού διαγράμματος αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Ευελπίδων μέχρι εκβολή» σύμφωνα με τα χορηγηθέντα επικαιροποιημένα κτηματολογικά στοιχεία των γεωτεμαχίων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 1. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 2.  

 3. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 10η/2020 Τακτική - Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 14η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 10:00 και λήξης τις 10:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Κατανομή (Γ’2020) ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των Πινάκων Κτηματολογικών στοιχείων - επικειμένων και του Κτηματολογικού διαγράμματος αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του έργου «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Ευελπίδων μέχρι εκβολή» σύμφωνα με τα χορηγηθέντα επικαιροποιημένα κτηματολογικά στοιχεία των γεωτεμαχίων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 186/2020 Θέμα 1o Πρό Ημερησίας Διάταξης Έγκριση κατ΄εξαίρεση εκτέλεσης εργασιών στη Δ.Ε Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 187/2020 Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. Αριθ. Απόφασης: 188/2020 Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας –Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε Βάρης. Αριθ. Απόφασης: 189/2020 Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 190/2020 Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση μελέτης με τίτλο "Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την βελτίωση της κινητικότητας πεζών/ποδηλάτων σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης", για την Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 191/2020 Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση της από 11.4.2017 σύμβασης παραχώρησης μετ´ανταλλάγματος μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της ΕΤΑΔ ΑΕ που αφορά στην έκταση του Κάμπινγκ Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 192/2020 Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης Κίνηση της διαδικασίας για την σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σύμφωνα με τον Ν.4447/16, άρθρο 7 παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4685/2020 άρθρο 99 παρ. 5α. Αριθ. Απόφασης: 193/2020 Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020. Αριθ. Απόφασης: 194/2020 Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Α. Παπαρηγόπουλου) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006. Αριθ. Απόφασης: 195/2020 Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης για την παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 196/2020 Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης Κάλυψη δαπανών ταφής θανούσας. Αριθ. Απόφασης: 197/2020 Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης περί της σκοπιμότητας δημοπράτησης 10 τ.μ. στο μόλο μπροστά από το κατάστημα “ΕΝ ΠΛΩ” για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Αριθ. Απόφασης: 198/2020 Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης για την ανανέωση της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας που βρίσκεται στον όρμο Μαλτσινιώτη στη Βουλια γμένη για το έτος 2020. Αριθ. Απόφασης: 199/2020 Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παράταση του προγράμματος “Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”. Αριθ. Απόφασης: 200/2020 Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικού του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Βάρκιζας Δ.Ε. Βάρης”. Αριθ. Απόφασης: 201/2020 Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων – Τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών ακαθάρτων». Αριθ. Απόφασης: 202/2020 Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2212 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 203/2020 Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Πορφύρα 14, στην Δ.Ε. Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 204/2020 Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής δέντρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Π. Γρηγορίου Ε’ 9, στην Δ.Ε. Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 205/2020 Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 15 στην Δ.Ε Βούλας. Αριθ. Απόφασης: 206/2020 Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής πεύκων επί του πεζοδρομίου της οδού Πανδώρας 21, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 207/2020 Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 57, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 208/2020 Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη κοπής κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ιάσωνος 22 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(κεκλεισμένων των θυρών)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 9η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 13η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση εκτάσεων στην ΔΕ Βούλας για δημιουργία κοινοχρήστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 2. Έγκριση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου.

 3. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της εταιρείας NORTH AEGEAN SLOPS Eμπορική Μονομετοχική Α.Ε.

 4. Γνωμοδότηση επί της πρότασης του Πολεοδομικού Σχεδίου «Γειτονιά Α» περιοχής Κίτσι Δήμου Κρωπίας.

 5. Γνωμοδότηση σχετικά με την μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κρωπίας (Α & Β Φάση).

 6. Έγκριση όρων μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Σωματείου “Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες”.

 7. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

 8. Κάλυψη δαπανών ταφής θανούσας.

 9. Τροποποίηση απόφασης επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων.

 10. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 28/2020 απόφαση του Δ.Σ.

 11. Καταβολή ή μη με δόσεις του δικαιώματος παραχώρησης οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0606 στο Δημ. Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 12. Επικύρωση της εγκρίσεως ταφής (φιλοξενίας) στον με αριθμ. Γ΄43 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

 13. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών” και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020.

 14. Τροποποίηση της 214/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την κατάταξη του ανοιχτού Αθλητικού Κέντρου Κ. Μπαγλατζής, σύμφωνα με το ν.4479/2017.

 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Διαμόρφωση Κ.Χ. Πλατείας Θεάτρου Δ.Ε. Βάρης”.

 16. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Διαμόρφωση αύλειων χώρων Σχολικών Μονάδων του Δήμου.

 17. Κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης στο ακίνητο επί της οδού Μενελάου 41 & Ξενοφώντος στη Βουλιαγμένη.

 18. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.

 19. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “Απολλώνιες Ακτές Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Χερσαίου και θαλάσσιου χώρου”.

 20. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους με αρ. νηολογίου “ΛΠ 7420 ΣΤ” των Ευαγγελίας Βούρου του Ιωάννη και Διονυσίου Μιχαλοπούλου του Μιχαήλ στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας το 2019.

 21. Έγκριση για την κοπή δυο δένδρων επί του υπό κατασκευή πεζοδρομίου της οδού Μικρής Βάρης 19 στην περιοχή ¨Μηλαδέζα” της Δ.Κ. Βάρης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελορίζου 8, στην Δ.Ε Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων (νερατζιές) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός 28, στη Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Εφέσου έναντι του αριθμού 3, στη ΔΕ Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σπετσών 23, στη ΔΕ Βούλας.