Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 2η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 8η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση του επικαιροποιημένου “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης”.

 2. Παραλαβή και έγκριση πορισμάτων υπηρεσίας που συντάχθηκε στα πλαίσια της επικαιροποίησης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Πολεοδομική Ενότητα 5 (Εξοχή) της Δ.Ε. Βούλας.

 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήματα της ΠΕ 5 (Εξοχή) της Δ.Ε. Βούλας.

 4. Λήψη απόφασης για την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήματα της ΠΕ 5 (Εξοχή) της Δ.Ε. Βούλας.

 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης Κτηματογράφησης των περιοχών προς Πολεοδόμηση εντός του Γ.Π.Σ. Βάρης (Α΄ Ανάρτηση).

 6. Συμμετοχή του Δήμου στον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό με διακριτικό τίτλο “ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.”, κατά ν.4674/2020 άρθρο 2.

 7. Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο για την Βιώσιμη Κινητικότητα, «CIVINET CY-EL», το ελληνόφωνο παράρτημα του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS.

 8. Υπογραφή σύμβασης παραχώρησης μετ´ανταλλάγματος μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑΔ ΑΕ που αφορά στην έκταση του Κάμπινγκ Βούλας, λόγω υπόδειξης του ελεγκτικού συνεδρίου.

 9. Συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2021.

 10. Ορισμός διαχειριστή Έργου και υπεύθυνου λογαριασμού για την πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5052222 “Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου.

 11. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Προγράμματος ΤΕΒΑ έτους 2021.

 12. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου “Αθανασίου και Συνεργάτες” κατ’ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 13. Οικονομική Ενίσχυση σε άπορο δημότη.

 14. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1905 διαζώματος μεσαίου οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 15. Διόρθωση της υπ. αρ. 119/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου.

 16. Έγκριση δενδροφύτευσης από το Σύλλογο Εξοχή Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής επικινδύνων δένδρων (λεύκας) με εντομολογική προσβολή στο χώρο στάθμευσης της Πλατείας Νυμφών στη συμβολή των οδών Ερμού & Αγίου Παντελεήμονος, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 18. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (ελιές) στον ακάλυπτο χώρο οικοδομής επί της οδού Κοραή 19, στην Δ.Ε. Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (λεύκας) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Άττιδος στη συμβολή της με την οδό Δήμητρας (στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης) στην Δ.Ε. Βάρης.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 1.  

 2. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 1η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 20η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021.

 2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

 3. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου.

 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

 6. Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

 7. Καθορισμός ανώτατου ορίου της δαπάνης, για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων.

 8. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην 5μελή επιτροπή επιλογής για την πρόσληψη δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.

 9. Ορισμός πολιτικού εκπροσώπου, συντονιστή και συντονιστικής επιτροπής για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).

 10. Δημιουργία Κ.Ε.Π. Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του Κ.Ε.Π. Υγείας και τις επιπλέον Υπηρεσίες και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.

 11. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ 0607 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 12. Έγκριση αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενία) στον με αριθμ. 195 Π’ οικογενειακό τάφο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

 13. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (φοίνικας) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 64-66, στην Δ.Ε. Βάρης

 14. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηράκλειας 20, στην Δ.Ε. Βάρης.

 15. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) εντός του οδοστρώματος επί της οδού Φιλίας στην περιοχή “Λαθούριζα”, της Δ.Ε. Βάρης, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο “Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 1.  

 2. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 18η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 21η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για τη μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ) και Δημοτικού Φόρου(Δ.Φ) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια άνεργους για το 2021.

 2. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής ή μη τελών χρήσης – κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για στάθμευση τουριστικού λεωφορείου σε τουριστικά καταλύματα που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων ανατροπής της διασποράς του κορωνοιού Covid-19 και δεν έκαναν χρήση παραχωρημένου κοινοχρήστου χώρου.

 3. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση της εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη σχεδιασμού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης”.

 4. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού «ΒΟΡΕΑΣ» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 5. Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 6. Επιβεβαίωση ισχύος κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων και διευκρινίσεις επί του άρθρου 7 του Κανονισμού Χρήσης Πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

 7. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου με τον καθορισμό ιδιαίτερου τμήματος ταφής στο Κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.

 8. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν του Κέντρου Ναυτικής Κατάρτισης “ΑΘΗΝΑ”.

 9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Απόλλωνος 1, στη Βάρκιζα.

 10. Λήψη μέτρων για την οδική ασφάλεια στο τμήμα της οδού Πανός στην περιοχή όπου ο Ι.Ν. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στο Δίλοφο.

 11. Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης έτους 2019 του Αθλητικού Ομίλου Φοίβος Βάρης.

 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου, που αφορά σε εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, όμορης ξενοδοχειακής επιχείρησης.

 13. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2010 διαζώματος κάτω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 14. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0505 οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης.

 15. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0315 οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης.

 16. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0730 οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης”

 17. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0202 οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης.

 18. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0530 οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2307 διαζώματος μεσαίου οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2104 διαζώματος μεσαίου οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 21. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 2107 διαζώματος μεσαίου οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 22. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0121 οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βάρης.

 23. Έγκριση κοπής ή μη κοπής δύο δέντρων (νερατζιές) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 14 στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 1. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 2.  

 3. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 17η/2020 Τακτική - Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 07η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης τις 10:00 και λήξης τις 10:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους 2021.

 2. Έγκριση κατανομής (Δ’ 2020) ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 3. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 16η/2020 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 30η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος.

 2. Εγκριση 7ης αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 3. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020.

 4. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής ή μη τελών απλής χρήσης-κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 και δεν έκαναν την χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου.

 5. Διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 15-6474.013 “Δωρεά χρηματικών βραβείων από την Τράπεζα Eurobank για την κάλυψη των επάθλων του Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου.

 6. Ρυθμίσεις για τα μισθώματα σχολικών κυλικείων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας.

 7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών αρμοδιότητας δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2021.

 8. Ψήφιση Κανονισμού Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 9. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020 του Σωματείου Εθελοντικής Αρωγής και Φροντίδας “Νέοι Ορίζοντες”.

 10. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2020 του φιλανθρωπικού σωματείου «Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας».

 11. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

 12. Υπογραφή της Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA.

 13. Έγκριση του συμφωνητικού συνεργασίας με το μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία “Φίλοι της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα”.

 14. Έγκριση δαπάνης εξόδων κηδείας του τέως Δημάρχου Βάρης Παναγιώτη Καπετανέα.

 15. Kαθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.

 16. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 39945/12.11.2020 της εταιρείας “Ευάγγελος Χουλιάρας & Σια Ο.Ε”.

 17. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την κατασκευή και την εκμίσθωση κυλικείου-αναψυκτηρίου στο Κοιμητήριο Βούλας.

 18. Επικύρωση εγκρίσεως αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενίας) στον με αρ. Α-567 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βούλας.

 19. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΜΠΑΡΜΑΡΟΣΑ” με αρ. νηολογίου “ΝΚ 1769” του Τζουβελάκα Νικόλαου του Αντωνίου στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας το 2018.

 20. Επιβολή προστίμου λόγω αυθαίρετου ελλιμενισμού του σκάφους “ΕΒΕΛΙΝΑ” με αρ. νηολογίου “ΛΠ 7420 ΣΤ” των Ευαγγελίας Βούρου του Ιωάννη κ΄ Διονυσίου Μιχαλόπουλου του Μιχαήλ στο Μόλο Αλιέων Βάρκιζας το 2019.

 21. Επιβολή προστίμου διαφήμισης για το έτος 2012 (Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδος).

 22. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (πεύκων) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πρίγκιπος Πέτρου, στην Δ.Ε. Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (λεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην πλατεία Περσάκη, στην Δ.Ε. Βάρης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Απόλλωνος (στην Γ΄ είσοδο της πλαζ Βουλιαγμένης), στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 25. Έγκριση ή μη κοπής δέντρο (φοίνικα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Δημοκρατίας 17, στην Δ.Ε. Βούλας.

 26. Έγκριση κοπής τεσσάρων (4) δένδρων (πεύκων) σε κοινόχρηστο χώρο οικοδομής.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ