Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
30.06.2011

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΒΒΒ

Ημερομηνία 30/6/2011
Αρ. Πρωτ.41047


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε
συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου


Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13η/2011 Δημόσια Ανοικτή
Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 4η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20.00, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:

1. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης -Β
ούλας- Βουλιαγμένης.

2. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 38/2011 από
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

3
. Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 39/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.Ορισμός Προέδρου  και αναπληρωτή του  στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

5
.Παράταση ισχύος συμβάσεων για την ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων Δημοτικών Ενοτήτων Βάρης
και Βούλας.
6.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ  2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΟΥΛΑΣ».

7.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -ΟΜΑΔΑ 
Α/2010».

8.΄Εγκριση οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2011 του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Βάρης (Κ.Α.Π.Η).
Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 7/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΚΑΠΗ Βάρης.

9.Λήψη απόφασης για τη λύση με κοινή συναίνεση της με αριθ. πρωτ. 8837/6-5-2009 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.

10.Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση (άρθρο 46 της Κ.Υ.Α 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ).

11.Επιτροπή παραλαβής υλικών αναλώσιμων και μη (άρθρο 28 παρ. 1-2 της Κ.Υ.Α 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
12.Eξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Mνημονίου Συνεργασίας με το ΚΕΑΝ (δικαιούχος) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ.

1
3.Διαγραφή διαφόρων χρηματικών καταλόγων.

14.Επιστροφή χρημάτων.
Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 17056/11-4-2011 αίτηση της κ. Μάλλη Μαρίας.

15.Επιστροφή χρημάτων.
Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 18043/14-4-2011 αίτηση της  κ. Γιαννησοπούλου Μικελίνας.

16.Eπιστροφή χρημάτων.
Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 18093/15-4-2011 αίτηση του  κ. Καρδαχάκη Γεωργίου.

17.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου γα τη λειτουργία του Παιδικού 
Σταθμού Ενότητας Βού
λας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηρακλειδών και Αιόλου.

18.Άδεια για την κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Δυρραχίου 14.

1
9. Διαγραφή προσαυξήσεων που αφορά οφειλή Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης περιοχής ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ Βάρης στο Ο.Τ 650Α- Αρ.Οικ. 02.

20. Μερική διαγραφή οφειλής Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης περιοχής ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Βάρης στο Ο.Τ 156-Αρ.Οικ. 05, λόγω κατασκευής από διαφορετική εργολαβία (ΖΟΥΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ).

21. Μερική διαγραφή οφειλής Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης περιοχής ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Βάρης στο Ο.Τ 156-Αρ.Οικ. 05, λόγω κατασκευής από διαφορετική εργολαβία (ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

22. Μερική διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής Ασυρμάτου Βάρης,  εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ 192 Αρ. Οικ. 09, ιδιοκτησίας ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΖΩΗΣ κατά 50%.

23. Μερική διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής Ασυρμάτου Βάρης, εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ 192 Αρ. Οικ. 09, ιδιοκτησίας ΡΕΚΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατά 25%.

24. Μερική διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής Ασυρμάτου Βάρης, εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ 192 Αρ. Οικ. 09, ιδιοκτησίας ΡΕΚΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   κατά 25%.

25. Διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Βάρης, εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ 194 Αρ. Οικ. 02, ιδιοκτησίας ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ.

26. Διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής ΒΑΡΚΙΖΑΣ, εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ. IV Αρ. Οικ. 03, ιδιοκτησίας ΒΟΛΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

27.Διαγραφή οφειλής Σύνδεσης Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης ακινήτου περιοχής ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ Βάρης, εργολαβία 40/03 επί  του Ο.Τ 194 Αρ. Οικ. 06, ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

28.Διαγραφή οφειλής κατασκευής πεζοδρομίου ακινήτου περιοχής Ασυρμάτου Βάρης Ο.Τ 185 Αρ. Οικ. 12.
29.Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Δημοτικής Ενότητας Βούλας , στην  Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Βούλας για 
τις ανάγκες  του Προγράμματος του  Κ.Δ.Α.Π.».

30. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

31. Παράταση Συμβατικού Χρόνου Εργασιών για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

32. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης». Σχετικά: Απόφαση 7/2011 του Δ.Σ του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

33. Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του «Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης».
Σ
χετικά: Απόφαση 7/2011 του Δ.Σ του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ 
ΑΝ
ΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ