Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
03.03.2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.1.2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 1/2020
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους, 2020.

Αριθ. Απόφασης: 2/2020
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης 
1η δομική αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 3/2020
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση επί της αρχής της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του τοπικού δικτύου πεζοπορικού τουρισμού στην περιοχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 Αριθ. Απόφασης: 4/2020
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης 
Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 109/2001 απόφασης του Δ.Σ. περί αδελφοποίησης Δήμου Καλυμνίων και Δήμου Βούλας.

 Αριθ. Απόφασης: 5/2020
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης 
Kατανομή ποσού 23.024,33 € στις σχολικές επιτροπές από φόρο ηλεκτροδοτούμενων, από 1-1-2019 έως 30-11-2019.

Αριθ. Απόφασης: 6/2020
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης 
Κατανομή ποσού 98.040,77 στις σχολικές επιτροπές από φόρο ηλεκτροδοτούμενων, από 1-1-2019 έως 30-11-2019.

Αριθ. Απόφασης: 7/2020
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης 
Λήψη απόφασης για την άρση ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδίου και της εφαρμογής του στο έδαφος στο Ο.Τ. 317 και τον χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 317, ως κοινόχρηστου χώρου.

Αριθ. Απόφασης: 8/2020
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης 
Λήψη απόφασης για την υποβολή νέας μελέτης Διαμόρφωσης Παραλίας Αγ. Νικολάου Πάλλων Βουλιαγμένης και έγκριση αυτής από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 9/2020
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

 Αριθ. Απόφασης: 10/2020
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης 
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” (Ν.Π.Δ.Δ.). 

Αριθ. Απόφασης: 11/2020
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης 
Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης” (Ν.Π.Δ.Δ.). 

Αριθ. Απόφασης: 12/2020
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης 
Συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 13/2020
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης 
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 14/2020
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης 
Τροποποίηση της Επιτροπής Αξιολόγησης χρηματοδότησης δράσεων αθλητικών συλλόγων.

Αριθ. Απόφασης: 15/2020
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Αριθ. Απόφασης: 16/2020
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

 Αριθ. Απόφασης: 17/2020
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης 
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

Αριθ. Απόφασης: 18/2020
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση ή μη παραχώρησης μηχανήματος έργου στον Δήμο Καλυμνίων.

Αριθ. Απόφασης: 19/2020
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης 
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.2-4.1 (Α/Α ΟΠΣ: 3658) για την πράξη με τίτλο: “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 20/2020
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης 
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020" (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια".

Αριθ. Απόφασης: 21/2020
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3670/9.12.2019 Πρόσκλησης “Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.

Αριθ. Απόφασης: 22/2020
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης 
Συμμετοχή του Δήμου στη σύσταση του Δικτύου με την επωνυμία “Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού-Παιδείας & Περιβάλλοντος ΟΤΑ”.

 Αριθ. Απόφασης: 23/2020
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης 
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Κιτσαράς και Συνεταίροι) κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.

Αριθ. Απόφασης: 24/2020
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης 
Kαθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Γεώργιος Μάγκος) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 Αριθ. Απόφασης: 25/2020
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης 
Kαθορισμός αμοιβής εξωτερικών δικηγόρων (Αθανασίου - Γεραπετρίτης (σε δικηγορική αναστολή) και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων) κατ΄ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 Αριθ. Απόφασης: 26/2020
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2019 (Συνεδρίαση στις 11/12/2019).

 Αριθ. Απόφασης: 27/2020
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης 
Παραχώρηση θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ηλίου στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 28/2020
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης 
Μεταφορά οστών σε νέα θέση στο Κοιμητήριο Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 29/2020
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Συνδέσεις Ακινήτων με το Δίκτυο Ακαθάρτων-Τμηματικές Αποκαταστάσεις Αγωγών Ακαθάρτων”.

 Αριθ. Απόφασης: 30/2020
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση για την κατ’ εξαίρεση διατήρηση εκτός ρυμοτομικής γραμμής υφιστάμενων βαθμίδων για την εξυπηρέτηση κτηρίου στο Δίλοφο Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 31/2020
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση παραχώρησης οικοπέδου για εργοταξιακή χρήση επί των οδών Θησέως & Δήμητρας στο Ο.Τ. 21 στην Βουλιαγμένη για το έργο “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 Αριθ. Απόφασης: 32/2020
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Περικλέους στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 33/2020
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης 
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημοκρατίας 48Α στη Δ.Ε. Βούλας.