Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Γραμματεία: 213 2030 423
E-mail Δ/νσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, Βάρη, 166 72Αρμοδιότητες
Αρμοδιότητες στον τομέα του σχεδιασμού και της εποπτείας συντήρησης πρασίνου

* Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
* Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
* Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής
* Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων , σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
* (α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
* (β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
* (γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
* (δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
* (ε) Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε., Διορθωτική Π.Ε.) συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
* (στ)Τη σύνταξη των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
* (ζ) Την επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρισης των Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 σε Υποθηκοφυλάκειο ή Κτηματολόγιο.
* (η) Τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 1 του π.δ. 5/1986 (Α΄2) για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήμα.
* (θ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
* (ι) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν.
* (ια) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
* (ιβ) Την έκδοση βεβαιώσεων χρήσεων γης, αρτιότητας και οικοδομισιμότητας ακινήτων.
* Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης της κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αγροτικής παραγωγής και αλιείας).
* Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης, αναλογισμού, προσκύρωσης.

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών αδειών

Γραμματεία: 213 2030 412
E-mail Δ/νσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, Βάρη, 166 72Αρμοδιότητες

* Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης, ελέγχει (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα δόμησης) και θεωρεί τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, υδραυλική ηλεκτρομηχανολογική, θερμομονωτικής επάρκειας, ΚΕΝΑΚ, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης κλπ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις άδειες ή αναθεωρήσεις αδειών, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
* Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας, ΚΕΝΑΚ, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας, σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαιρεσιών.
* Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις και άδειες δόμησης, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των προαναφερθεισών αδειών.
* Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων ή αδειών δόμησης, και προβαίνει σε ανάκληση αυτών, αν απαιτείται.
* Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εγκρίσεων ή αδειών δόμησης ή της ανωτέρω απόφασης.
* Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και μεριμνά για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
* Εκδίδει βεβαιώσεις σχετικά με τους χώρους που προβλέπονται σε οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις και άδειες δόμησης, που έχουν εκδοθεί.
* Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, οικοδομικών αδειών και εγκρίσεων & αδειών δόμησης, θεώρηση αντιγράφων της Υπηρεσίας, θεώρηση αδειών για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας, θέματα προσωπικού κλπ).

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Γραμματεία: 213 2030 405
E-mail Δ/νσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, Βάρη, 166 72Αρμοδιότητες

* Συνεργάζεται με την Υπηρεσία Ελεγκτών Δόμησης ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων και αδειών δόμησης.
* Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και προβαίνει στη διακοπή οικοδομικών εργασιών, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
* Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
* Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
* Διατηρεί μητρώο των μηχανικών στους οποίους επιβάλλονται ποινές και μεριμνεί για την εκτέλεσή τους.
* Εκδίδει Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής και ενημερώνει ηλεκτρονικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και τον κύριο του έργου.
* Μετά την έκδοση του ανωτέρω ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης των αμοιβών και κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών και θεωρεί την άδεια δόμησης για την σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας